Wyprawka szkolna

2014-08-25 13:46:00

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informujemy, że

- termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników i  materiałów edukacyjnych został ustalony do dnia 6 września 2014 r.

- wnioski należy składać w księgowości ZSZiO w Żukowie.

- wypłata „Wyprawki szkolnej” odbędzie się w terminie ustalonym przez Urząd Gminy w Żukowie.

 1. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, programem są objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2014/2015 w:
  • klasach II-III i VI szkoły podstawowej,
  • klasach II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
  • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 2. W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:
  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić  według załączonych tabel – załącznik nr 1 i 2.
 4. Do pobrania :

      - wniosek wyprawka  - załącznik nr 3,

      - wniosek wyprawka dzieci niepełnosprawne - załącznik nr 4.