Dla Gimnazjalisty

Film instruktażowy

DOKUMENTY DO POBRANIA przycisk_kierunki6.png

INFORMACJA O REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Załącznik nr 1 Ankieta 

Załącznik nr 2 Zaświadczenie o praktyce

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

Oświadczenie o samodzielnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Terminarz rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTÓW,

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REKRUTACJI

 

Terminy

Szczegółowy opis

Od 14 maja 2018 r. (poniedziałek)

do 20 czerwca 2018 r. (środa)

Kandydaci rejestrują się za pośrednictwem strony
nabor-pomorze.edu.com.pl do szkół ponadgimnazjalnych, następnie drukują WNIOSEK z systemu, który składają do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek musi być podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia ponadto załącza zaświadczenie z zakładu pracy (załącznik nr 2).

Jeżeli istnieją inne okoliczności brane pod uwagę w procesie rekrutacji, kandydat przynosi również dodatkowe dokumenty:

- opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej;

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

Od 22 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 11.00

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły ponadgimnazjalnej wybranej jako pierwszej, w której kandydat chce kontynuować naukę:

-  kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

-  kopii lub oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem i poświadczone podpisem dyrektora gimnazjum.

 

6 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. 

Od 6 lipca 2018 do 9 lipca 2019 do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia skierowania na badanie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Badanie lekarskie kandydatów do Technikum będzie przeprowadzone w ZSZiO w Żukowie, w terminie, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły  zsziozukowo.pl, w związku z czym nie trzeba wcześniej odbierać skierowań.

Od 6 lipca 2018 r. (poniedziałek)od godz. 12.00 do 11 lipca 2018 r. (środa)do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.

Do dokumentów kandydat załącza:

-  kartę zdrowia (z gimnazjum),

-  ankietę (załącznik nr 1),

-  kserokopię aktu urodzenia,

-  dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, typ wybranej szkoły np. T, LO czy ZSZ ). 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do  Branżowej Szkoły I Stopnia dodatkowo kandydat przedkłada:

-  umowę o pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy
o przyjęciu do pracy w celu praktycznej nauki zawodu (załącznik nr 2), o ile powyższe dokumenty nie zostały złożone we wcześniejszym terminie rekrutacji.

12 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły. 


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Od 13 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018 do godz. 12.00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosków i oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.
Do 24 sierpnia 2018 do godz. 15.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
27 sierpnia 2018 do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 sierpnia 2018 do 28 sierpnia 2018 do godz. 15.00 Wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia skierowania na badanie lekarskie (uczniowie Technikum zgłaszają się samodzielnie do lekarza medycyny pracy, uczniowie BS IS kontaktują się w tej sprawie ze swoim pracodawcą).
27 sierpnia 2018 od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018 do godz. 12.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
31 sierpnia 2018 do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Strona internetowa obsługująca nabór elektroniczny kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych
www.nabor-pomorze.edu.com.pl

 

OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Zakłady przyjmujące uczniów ZSZiO w Żukowie na zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2018/2019

Krawiec

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Tekosom Poland Sp z. o.o

Ul. Juliana Tuwima 9 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 73 53

4

 

Blacharz samochodowy

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Pomorskie Centrum Napraw Pojazdów

Ul. Kartuska 65 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 83 80

3

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

 

Schewe Lakiernia - Blacharnia 

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

 

ul. Otomińska 21

80-178 Gdańsk

58 326 09 62

6

 

 

2

 

 

Lakiernik

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Pomorskie Centrum Napraw Pojazdów

Ul. Kartuska 65 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 83 80

2

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

 

Schewe Lakiernia - Blacharnia

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

 

ul. Otomińska 21

80-178 Gdańsk

58 326 09 62

6

 

2

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

5

LEO Pyszka Wulkanizacja Serwis, Mechanika

 

ul. Jarzębinowa 2 83-330 Żukowo

Tel: 58 685 37 03

4

Stacja Obsługi "Alpa"

ul. Gdyńska 78 80-209 Chwaszczyno

500 258 293

2

 Volvo Truck Center

 

 Będzieszyn 101 83-000 Pruszcz Gdański Tel: 58 629 88 33

 

 1

Zakład Usługowo Handlowy
"Auto Moto"

ul. Przedszkolna 1 83-050 Kolbudy
Tel: 664 778 708 

1

Auto - Reich Mechanika Pojazdowa, Elektromechanika, Wulkanizacja

Gdańsk - Osowa ul. Barniewicka 48a
tel: 58 554 55 01, 501 152 361 

2

 

 Auto Serwis Mazur -Car

 

 

Schewe Dealer Fiat 

 ul. Armii Krajowej 12

tel:604 408 980


ul. Kartuska 424

80-125 Gdańsk

58 326 09 62

 2

 

 

6


Elektromechanik 
 
 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

ZUH Elektromajster 

Ul. Gdańska 43 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 74 72

Ul. Bytomska 43 81-509 Gdynia

Tel: 602 312 550

2Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Auto-Reich Mechanika Pojazdowa, Elektromechanika, Wulkanizacja  

Gdańsk-Osowa ul. Barniewicka 48a
58 554 55 01, 501 152 361 

2

 

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

brak miejsc

 

Tapicer

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Drawex Meble

 

ul. Gdyńska 31, 83-330 Małkowo

58 680 22 13, 601 209 351

5

Firma Tapicerska Miład

ul. Armii Krajowej 21b,
83-330 Żukowo 

58 681 85 95

2

 

Ślusarz

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Elas - Pol

ul. Raduńska 40b, 83-331 Niestępowo

58 685 76 17

8

Beckmann Volmer

Technology Sp. z o.o.

 

ul. 3 Maja 25, 83 – 330 Żukowo

58 681 84 31

2

Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o.
 

ul. Gdańska 3 83-30 Żukowo
tel: 685 40 50 

2

 

Operator obrabiarek skrawających

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Beckmann Volmer

Technology Sp. z o.o.

 

ul. 3 Maja 25, 83 – 330 Żukowo

58 681 84 31

5

 

 Kucharz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Gospoda " U Szadego" 
 

Borkowo,ul. Kartuska 82
83-330 Żukowo
Tel: 58 681 74 35 

 2

Restauracja Podkowa

 

ul. Książąt Pomorskich 2

83-330 Żukowo

503 138 720

3

 Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
 ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61 
 4


Sprzedawca

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

10

F.H.U Karo Regina Kryuszyńska

ul, Majkowskiego 2 83-330 Żukowo
tel: 58  681 87 36

1

P.P.H.U Stanisława Jereczek

ul. Armii Krajowej 12 83-330 Żukowo
tel: 58 681 45 33 

1

 

 Sklep Spożywczo Przemysłowy ADI

 ul. Gdyńska 6 83-330 Żukowo

tel: 58 685 87 29

 

2

 

 Sklep AGD

 ul. Plac Kaszubski 7 83-050 Kolbudy

58 682 65 74

 

1


Piekarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

5


Wędliniarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

5


Elektryk

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o.

 ul. Gdańska 3 83-330 Żukowo
tel: 58 685 40 50  

 2

 

 Hurtownia EL-STA Stanisław 

 ul. Gdyńska 24A 83-330 Żukowo

58 694 40 40

 2

 

 PU Marcin Cybula

 ul. Szpitalna 10 83-332 Dzierżążno

503 019 838

 5


Monter sieci, instalacji i urządzęń sanitarnych

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Przedsiębiorstwo Instalacyjno
- Budowlane Suchocki 

 ul. Gdyńska 143 80-209 chwaszczyno
tel: 662 38 99 

Wroński Spółka Jawna

Leszno, ul. Słoneczna 1
83-307 Kiełpino
tel:58 681 11 22 

2


Murarz - Tynkarz 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Wróński Spółka Jawna 

 Leszno, ul. Słoneczna 1
83-307 Kiełpino
tel:58 681 11 22 

 2

 

Fryzjer

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Salon Fryzjerski Renata Peta

 ul. Fenikowskiego 17 83-330 Żukowo
tel: 58 681 75 74

 1

Usługi Fryzjerskie Kazimierz Hirsz

ul. Gdyńska 10 83-330 Żukowo 

1

Salon Fryzjerski Anita Grunka

ul. Gdyńska 24D 83-330 Żukowo
tel: 508 816 858

1


Stolarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Zakład Stolarski 

Mirosław Labuda 

 ul. Piłsudskiego 38

83-330 Żukowo tel: 58 681 85 38

 2