Dla kandydata

Jak się zalogować jako kandydat? Film instruktażowy z 2018 roku.

__________________________________________________________________________________________________________

Uwaga - nowy adres strony dla kandydata w roku 2019:

Po szkole podstawowej: nabor-pomorze-posp.edu.com.pl

Po gimnazjum: nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum w zawodach:
technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali

Badania lekarskie dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum odbędą się 8.07.2019 od godziny 8.00 w budynku Szkoły. Prosimy o przyjście do sali 204, oznaczonej napisem "Rekrutacja", złożenie tam dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu, 2 zdjęcia, kserokopia aktu urodzenia) i pobranie skierowania, a następnie o udanie się do gabinetu lekarskiego na parterze.

Kandydaci do Technikum w zawodzie technik transportu kolejowego

Badania dla kandydatów w zawodzie kolejowym odbędą się w terminie późniejszym, prawdopodobnie w Kolejowym Ośrodku Medycyny Pracy w Sopocie (Szkoła czeka na potwierdzenie). O terminie i miejscu badań kandydaci zakwalifikowani do szkoły zostaną powiadomieni indywidualnie.

__________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego:

W tym roku nasza szkoła zakwalifikowała się do programu pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe". Program realizowany będzie w dwóch ostatnich klasach LO, w związku z tym przed rozpoczęciem programu rodzice lub opiekunowie prawni uczniów będą zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ich dziecka w programie (wzmożonego wysiłku fizycznego, szkolenia z wykorzystaniem broni itp.), oraz o braku posiadania dokumentów, w tym zaświadczeń lekarskich, wskazujących na ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych lub zwolnienie ucznia z określonego typu ćwiczeń, itp. Ponadto realizacja programu wymaga ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków z warunkami ubezpieczenia adekwatnymi do realizacji praktycznego szkolenia na obiektach wojskowych, w tym poligonach. Wszelkie szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Biura do Spraw Proobronnych https://bdsp.wp.mil.pl/.

__________________________________________________________________________________________________________


DOKUMENTY DO POBRANIA przycisk_kierunki6.png

INFORMACJA O REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 Ankieta 

Załącznik nr 2 Zaświadczenie o praktyce

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

Oświadczenie o samodzielnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Terminarz rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI Z UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTÓW,

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REKRUTACJI

 

 

Terminy

podstawowy

Szczegółowy opis

Od dnia

13.05. 2019 r.

do dnia

18.06. 2019 r.

Kandydaci rejestrują się elektroniczne (kandydaci po szkole podstawowjej: www.nabor-pomorze-posp.edu.com.pl , kandydaci po gimnazjum www.nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl) do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, następnie drukują PODANIE z systemu, które składają do szkoły pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia ponadto załącza zaświadczenie z zakładu pracy (załącznik nr 2).

Jeżeli istnieją inne okoliczności brane pod uwagę w procesie rekrutacji, kandydat przynosi również dodatkowe dokumenty:

- opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej;

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

Od dnia

21.06. 2019 r.

do dnia 25.06.2019 r.

 

Dostarczenie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wybranej jako pierwszej, w której kandydat chce kontynuować naukę:

ü  kopii lub oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

ü  kopii lub oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
i poświadczone podpisem dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej.

5.07.2019 r.

 do godz. 10.00

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do dnia 08.07.2019 r.

 

Wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia skierowania na badanie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Badanie lekarskie kandydatów do Technikum będzie przeprowadzone w ZSZiO w Żukowie, w terminie, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły zsziozukowo.pl, nie później niż 8.07.2019 r.

Do dnia

10.07.2019 r.

do godz. 14.00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. Do dokumentów kandydat załącza:

ü  ankietę (załącznik nr 1),

ü  kserokopię aktu urodzenia,

ü  dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, typ wybranej szkoły np. T, LO czy BSI ). 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do  Branżowej Szkoły I Stopnia dodatkowo kandydat przedkłada:

ü  umowę o pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy

ü  zaświadczenie o przyjęciu do pracy w celu praktycznej nauki zawodu (załącznik nr 2), o ile powyższe dokumenty nie zostały złożone we wcześniejszym terminie rekrutacji.

12 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Od dnia

12.07.2019 r.

do dnia 14.08.2019 r

do godz. 9.00

 

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów).

16.08.2019 r.

 do godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Do dnia.

21.08.2019 r.

Wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia skierowania na badanie lekarskie.

Do dnia

28.08.2019 r.

do godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Kandydat załącza również ankietę (załącznik nr 1), kserokopię aktu urodzenia, dwie fotografie, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie do  Branżowej Szkoły I Stopnia -  umowę o pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy.

29.08.2019 r.

godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:

- 12.07.2019 r. – 08.08.2019 r. – termin w postępowaniu rekrutacyjnym podstawowym

- 29.08.2019 r. – 25.09.2019 r. – termin w postępowaniu uzupełniającym

  

Strony internetowe obsługujące nabór elektroniczny kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych:

Kandydaci po szkole podstawowej
www.nabor-pomorze-posp.edu.com.pl

Kandydaci po gimnazjum
www.nabor-pomorze-pogim
.edu.com.pl

 

OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Zakłady przyjmujące uczniów ZSZiO w Żukowie na zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2019/2020

Krawiec

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Tekosom Poland Sp z. o.o

Ul. Juliana Tuwima 9 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 73 53

4

 

Blacharz samochodowy

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Pomorskie Centrum Napraw Pojazdów

Ul. Kartuska 65 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 83 80

3

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

 

Schewe Lakiernia - Blacharnia 

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

 

ul. Otomińska 21

80-178 Gdańsk

58 326 09 62

6

 

 

2

 

 

Lakiernik

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Pomorskie Centrum Napraw Pojazdów

Ul. Kartuska 65 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 83 80

2

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

 

Schewe Lakiernia - Blacharnia

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

 

ul. Otomińska 21

80-178 Gdańsk

58 326 09 62

6

 

2

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

Ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

5

LEO Pyszka Wulkanizacja Serwis, Mechanika

 

ul. Jarzębinowa 2 83-330 Żukowo

Tel: 58 685 37 03

4

Stacja Obsługi "Alpa"

ul. Gdyńska 78 80-209 Chwaszczyno

500 258 293

2

 Volvo Truck Center

 

 Będzieszyn 101 83-000 Pruszcz Gdański Tel: 58 629 88 33

 

 1

Zakład Usługowo Handlowy
"Auto Moto"

ul. Przedszkolna 1 83-050 Kolbudy
Tel: 664 778 708 

1

Auto - Reich Mechanika Pojazdowa, Elektromechanika, Wulkanizacja

Gdańsk - Osowa ul. Barniewicka 48a
tel: 58 554 55 01, 501 152 361 

2

 

 Auto Serwis Mazur -Car

 

 

Schewe Dealer Fiat 

 

 

 

Warsztat samochodowy Marcin Śliwiński

 ul. Armii Krajowej 12

tel:604 408 980


ul. Kartuska 424

80-125 Gdańsk

58 326 09 62


ul. Gregorkiewicza 47, Bielkówko

501 522 077

 2

 

 

6

 

 

 

2


Elektromechanik 
 
 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

ZUH Elektromajster 

Ul. Gdańska 43 83-330 Żukowo

Tel: 58 681 74 72

Ul. Bytomska 43 81-509 Gdynia

Tel: 602 312 550

2Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

DBK DAF Dealer

ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk

Tel: 58 303 89 39

3

Auto-Reich Mechanika Pojazdowa, Elektromechanika, Wulkanizacja  

Gdańsk-Osowa ul. Barniewicka 48a
58 554 55 01, 501 152 361 

2

 

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy

Ul. Gdańska 62 83-330 Pępowo

Tel: 58 685 95 70

brak miejsc

 

Tapicer

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Drawex Meble

 

ul. Gdyńska 31, 83-330 Małkowo

58 680 22 13, 601 209 351

5

Firma Tapicerska Miład

ul. Armii Krajowej 21b,
83-330 Żukowo 

58 681 85 95

2

 

Ślusarz

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Elas - Pol

ul. Raduńska 40b, 83-331 Niestępowo

58 685 76 17

8

Beckmann Volmer

Technology Sp. z o.o.

 

ul. 3 Maja 25, 83 – 330 Żukowo

58 681 84 31

2

Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o.
 

ul. Gdańska 3 83-30 Żukowo
tel: 685 40 50 

2

 

Operator obrabiarek skrawających

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Beckmann Volmer

Technology Sp. z o.o.

 

Toczek Radosław Groth

ul. 3 Maja 25, 83 – 330 Żukowo

58 681 84 31

 

ul. Łapińska 63

83-331 Przyjaźń

507 697 567

5

 

3

 

 Kucharz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Gospoda " U Szadego" 
 

Borkowo,ul. Kartuska 82
83-330 Żukowo
Tel: 58 681 74 35 

 2

Restauracja Podkowa

 

ul. Książąt Pomorskich 2

83-330 Żukowo

503 138 720

3

 Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
 ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61 
 4


Sprzedawca

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

10

F.H.U Karo Regina Kryuszyńska

ul, Majkowskiego 2 83-330 Żukowo
tel: 58  681 87 36

1

P.P.H.U Stanisława Jereczek

ul. Armii Krajowej 12 83-330 Żukowo
tel: 58 681 45 33 

1

 

 Sklep Spożywczo Przemysłowy ADI

 ul. Gdyńska 6 83-330 Żukowo

tel: 58 685 87 29

 

2

 

 Sklep AGD

 

Sklep Spożywczo - Przemysłowy
"u Dudka"Pępowo, ul. Gdańska 12183-330 Żukowo 

 

 ul. Plac Kaszubski 7 83-050 Kolbudy

58 682 65 74

58 684 90 29

 

1

1


Piekarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

5


Wędliniarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Gdańska 38 83-330 Żukowo
tel: 58 681 84 61

5


Elektryk

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o.

 ul. Gdańska 3 83-330 Żukowo
tel: 58 685 40 50  

 2

 

 Hurtownia EL-STA Stanisław 

 ul. Gdyńska 24A 83-330 Żukowo

58 694 40 40

 2

 

 PU Marcin Cybula

 ul. Szpitalna 10 83-332 Dzierżążno

503 019 838

 5


Monter sieci, instalacji i urządzęń sanitarnych

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Przedsiębiorstwo Instalacyjno
- Budowlane Suchocki 

 ul. Gdyńska 143 80-209 chwaszczyno
tel: 662 38 99 

Wroński Spółka Jawna

Leszno, ul. Słoneczna 1
83-307 Kiełpino
tel:58 681 11 22 

2


Murarz - Tynkarz 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Wróński Spółka Jawna 

 Leszno, ul. Słoneczna 1
83-307 Kiełpino
tel:58 681 11 22 

 2

 

Fryzjer

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Salon Fryzjerski Renata Peta

 ul. Fenikowskiego 17 83-330 Żukowo
tel: 58 681 75 74

 1

Usługi Fryzjerskie Kazimierz Hirsz

ul. Gdyńska 10 83-330 Żukowo 

1

Salon Fryzjerski Anita Grunka

ul. Gdyńska 24D 83-330 Żukowo
tel: 508 816 858

1


Stolarz

 

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy ( telefon)

Ilość miejsc praktycznej nauki zawodu

 Zakład Stolarski 

Mirosław Labuda 

 ul. Piłsudskiego 38

83-330 Żukowo tel: 58 681 85 38

 2