Kierunki kształcenia

 

                         

liceum.png             technikum.png        przycisk_BSIS.png
     
- klasa Obrony Terytorialnej - transportu kolejowego  - klasa wielozawodowa
- klasa Straży Granicznej ekonomista  
  logistyk   
  eksploatacji portów i terminali  
   automatyk sterowania ruchem
  kolejowym
 
  DOKUMENTY DO POBRANIA
of_praktyk.png

 

                                                                              Podstawowe informacje o kierunkachkształcenia w ZSZiO od roku szkolnego 2019/2020

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE:

Przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej we wszystkich klasach Liceum Ogólnokształcącego będą język angielski i matematyka. W ramach przedmiotów uzupełniających treści związane z wojskiem i służbami mundurowymi.

W klasie Obrony Terytorialnej  drugim językiem obcym jest język niemiecki, a w klasie Straży Granicznej język rosyjski.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (3-LETNIE oraz 4-LETNIE), KLASA:

 Obrony Terytorialnej (wojskowa) - oprócz przedmiotów ogólnokształcących wprowadzony będzie przedmiot "Edukacja Proobronna", który obejmie między innymi: naukę musztry i strzelania, kurs samoobrony, wizyty i zajęcia praktyczne w jednostkach Straży Granicznej, Policji, szkolenie z ratownictwa medycznego, obozy integracyjne, kondycyjne i szkoleniowe.

Po ukończeniu tej klasy, absolwenci (po zdaniu matury) mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę
służbach mundurowych i zawodach cywilnych powiązanych z tymi służbami.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (wyłącznie 4-LETNIE), KLASA:

Straży Granicznej (mundurowa) - oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty dotyczące ceremoniału straży granicznej i elementów musztry, podstaw prawa administracyjnego, prawa ds. cudzoziemców, prawodawstawa Unii Europejskiej, terenoznawstawa, szkolenia sanitarnego i strzeleckiego, szkolenia fizycznego z elementami samoobrony.

Nauka w tej klasie przygotowuje kandydata do naboru w Straży Granicznej, stwarza możliwość kontynuowania  nauki
 w szkołach oficerskich i podoficerskich, a także na uczelniach cywilnych lub podjęcia pracy w innych służbach mundurowych.

TECHNIKUM ( 4-Letnie oraz 5-Letnie) W ZAWODACH:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:


TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 


         Zobacz prezentację na temat tego zawodu

         Obejrzyj film o techniku transportu kolejowego

      

Technik transportu kolejowego zajmuje się organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach
i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych. Uczeń nauczy się organizować i nadzorować przewóz pasażerów i towarów, a także kierować pracami przewoźników na stacji kolejowej. Podczas kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje umożliwiające obsługiwanie systemów komputerowych procesu przewozowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jest to zawód z branży transportowej.

  Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił:

 • rozpoznać elementy sieci kolejowej, rozróżnić elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje;
 • przestrzegać zasad eksploatacji kolei;
 • rozróżnić tabor kolejowy i określić jego przeznaczenie;
 • posługiwać się systemem znakowania taboru kolejowego;
 • wykonywać rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej;
 • odczytywać plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego;
 • klasyfikować kolejowe usługi transportowe;
 • rozróżniać rodzajów dokumentów przewozowych;
 • rozpoznawać urządzenia sygnalizacji kolejowej;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzegać norm w tym zakresie;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 • posługiwać się rozkładami jazdy pociągów;
 • prowadzić ruch pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach.

      Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • organizowanie i nadzorowanie przewozu pasażerów i towarów oraz odpraw osób i przesyłek, a także zarządzanie istniejącym taborem,
 • organizowanie ruchu kolejowego i prac manewrowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami, posługując się sprzętem informatycznym  i sprzętem łączności,
 • kierowanie i nadzorowanie prac przewoźników na stacji kolejowej,
 • przygotowywanie i obsługiwanie pociągów,
 • przygotowywanie odpraw i nadzorowanie przewozu przesyłek, ładunków, osób,
 • prowadzenie działań marketingowych usług kolejowych,
 • obsługa systemów komputerowych procesu przewozowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

      Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • zakłady taboru kolejowego,
 • zakłady naprawcze taboru kolejowego,
 • transportowe agencje obsługi kolei,
 • przedsiębiorstwa produkujące tabor szynowy,
 • placówki związane z elektroenergetyką i taborem szynowym

       

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

     

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem prac i obsługi podróżnych w terminalach przeładunkowych 
i magazynach. Do jego zadań należy również obsługa środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego oraz środków transportu bliskiego. Uczeń pozna zagadnienia związane z analizą finansową, nauczy się zasad profesjonalnego prowadzenia własnej firmy oraz kształtowania jej wizerunku. Dodatkowo nauka języków obcych umożliwi podjęcie pracy poza granicami Polski, a przede wszystkim wyposaży w odpowiednie umiejętności do pracy związanej z obsługą podróżnych.

     Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił: 

 • rozróżnić rodzaje i elementy infrastruktury portów i terminali
 • scharakteryzować systemy zarządzania portami i terminalami
 • scharakteryzować rodzaje usług w portach i terminalach
 • określić właściwości towarów i ładunków
 • posługiwać się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • korzystać z planów, map i danych statystycznych
 • organizować obsługę podróżnych w portach i terminalach
 • wykonywać obsługę podróżnych w portach i terminalach
 • organizować prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
   w portach i terminalach
 • prowadzić dokumentację magazynową i przewozową w portach i terminalach
 • organizować obsługę środków transportu bliskiego w portach i terminalach

 Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach

    Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe, lotnicze i kolejowe
 • agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 • porty morskie i rzeczne

 

 

TECHNIK LOGISTYK

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej.

 

Do zadań technika logistyka należy między innymi:

 

 • wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców towarów
 • analiza stanu zakupów i zarządzanie zakupami
 • obsługa zamówień i organizacja transportu
 • gospodarka magazynowa
 •  logistyka miejska i organizacja imprez masowych

 

Wymagana wiedza i umiejętności :

 

 • wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji
 • znajomość zasad zarządzania firmą
 • umiejętności menedżerskie:  zdolności organizacyjne, szybkość podejmowania decyzji, zdolność  koncentracji i umiejętność pracy pod presją
 • zdolność nawiązywania kontaktów z klientami, zdolności negocjacyjne, strategiczne myślenie, dyspozycyjność, kreatywność
 •  znajomość systemów informatycznych
 •  znajomość języków obcych

 

       Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił: 

 

 • planować  i organizować  prace  związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 •  zarządzać gospodarką odpadami
 •  planować i organizować procesy transportowe
 •  planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i  administracyjnych

 

 Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 

 •  planowania zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego
 •  sporządzania dokumentów dotyczących przepływów produkcyjnych
 •  organizowania pracy w magazynie
 •  organizowania czynności związanych z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania
 •  obsługi systemów informatycznych oraz automatycznej identyfikacji towarów
 •  sporządzania dokumentacji magazynowej
 •  planowania i organizowania procesów dystrybucji towarów
 •  planowania i organizowania transportu

 Miejsca zatrudnienia absolwentów

 

Przedsiębiorstwa:

 

 • logistyczne, handlowe, produkcyjne, transportowe i spedycyjne

 

Zajmowane stanowiska:

 

 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy
 • przedstawiciele handlowi
 •  magazynierzy
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjaliści do spraw planowania zakupów
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu

     

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. W zawodzie technik ekonomista istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

Zdobyte umiejętności - co uczeń będzie potrafił :

 • sosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym,  instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
  oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

 Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy usługowe i handlowe
 • prowadzenie działalności gospodarczej

    

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeńi danin publicznych.

 

  BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA

(DAWNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)

 

 •  klasy wielozawodowe

Branżowa Szkoła I Stopnia to idealna propozycja dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć atrakcyjny
i poszukiwany zawód na rynku pracy w Polsce i za granicą. Nauka trwa trzy lata. W jej trakcie oddbywaja się zajęcia teoretyczne
z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas miesięcznych kursów zawodowych
w każdym roku nauki. Absolwent Barnżowej Szkoły I Stopnia to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest dobrze przygotowany do podjęcia dalszej nauki, w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz może otzrymać świadectwo dojrzałości. Absolwenci Branżowej Szkoły II Stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.