Kierunki kształcenia

 

                         

liceum.png             technikum.png        zawodowa.png
    Szkoła Branżowa I Stopnia
- klasa Bezpieczeństwa Narodowego - transportu kolejowego - kierowca mechanik
- klasa Straży Granicznej ekonomista klasa wielozawodowa
  logistyk   
  eksploatacji portów i terminali  
   automatyk sterowania ruchem
  kolejowym
 
  DOKUMENTY DO POBRANIA
of_praktyk.png

 

                                                                              Podstawowe informacje o kierunkachkształcenia w ZSZiO od roku szkolnego 2018/2019

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE:

Przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej we wszystkich klasach Liceum Ogólnokształcącego będą język angielski i matematyka. W ramach przedmiotów uzupełniających treści związane ze służbami mundurowymi.

W klasie Obrony Terytorialnej  drugim językiem obcym jest język niemiecki, a w klasie Straży Granicznej język rosyjski.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (3-LETNIE), KLASA:

 Obrony Terytorialnej (wojskowa) - oprócz przedmiotów ogólnokształcących wprowadzony będzie przedmiot "Edukacja Proobronna", który obejmie między innymi: naukę musztry i strzelania, kurs samoobrony, wizyty i zajęcia praktyczne w jednostakch Straży Granicznej, Policji, szkolenie z ratownictwa medycznego, obozy integracyjne, kondycyjne i szkoleniowe.

Po ukończeniu tej klasy, absolwenci (po zdaniu matury) mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę
służbach mundurowych i zawodach cywilnych powiązanych z tymi służbami.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-LETNIE), KLASA:

Straży Granicznej (mundurowa) - oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty dotyczące ceremoniału straży granicznej i elementów musztry, podstaw prawa administracyjnego, prawa ds. cudzoziemców, prawodawstawa Unii Europejskiej, terenoznawstawa, szkolenia sanitarnego i strzeleckiego, szkolenia fizycznego z elementami samoobrony.

Nauka w tej klasie przygotowuje kandydata do naboru w Straży Granicznej, stwarza możliwość kontynuowania  nauki
 w szkołach oficerskich i podoficerskich, a także na uczelniach cywilnych lub podjęcia pracy w innych służbach mundurowych.

TECHNIKUM W ZAWODACH:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:


TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 


         Zobacz prezentację na temat tego zawodu

         Obejrzyj film o techniku transportu kolejowego


          1. Charakterystyka zawodu

Technik transportu kolejowego zajmuje się organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach
i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych. Uczeń nauczy się organizować i nadzorować przewóz pasażerów i towarów, a także kierować pracami przewoźników na stacji kolejowej. Podczas kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje umożliwiające obsługiwanie systemów komputerowych procesu przewozowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jest to zawód z branży transportowej.

        2. Obszar kształcenia

 • Administracyjno – usługowy ( A)

       3. Typ szkoły

 • Technikum

        4. Symbol cyfrowy zawodu

 • Technik transportu kolejowego 311928

       5.  Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.44.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

K2

A.45.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

 

6. Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił:

 • rozpoznać elementy sieci kolejowej, rozróżnić elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje;
 • przestrzegać zasad eksploatacji kolei;
 • rozróżnić tabor kolejowy i określić jego przeznaczenie;
 • posługiwać się systemem znakowania taboru kolejowego;
 • wykonywać rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej;
 • odczytywać plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego;
 • klasyfikować kolejowe usługi transportowe;
 • rozróżniać rodzajów dokumentów przewozowych;
 • rozpoznawać urządzenia sygnalizacji kolejowej;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzegać norm w tym zakresie;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 • posługiwać się rozkładami jazdy pociągów;
 • prowadzić ruch pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach.

 

       7. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • organizowanie i nadzorowanie przewozu pasażerów i towarów oraz odpraw osób i przesyłek, a także zarządzanie istniejącym taborem,
 • organizowanie ruchu kolejowego i prac manewrowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami, posługując się sprzętem informatycznym  i sprzętem łączności,
 • kierowanie i nadzorowanie prac przewoźników na stacji kolejowej,
 • przygotowywanie i obsługiwanie pociągów,
 • przygotowywanie odpraw i nadzorowanie przewozu przesyłek, ładunków, osób,
 • prowadzenie działań marketingowych usług kolejowych,
 • obsługa systemów komputerowych procesu przewozowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

        8.  Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • zakłady taboru kolejowego,
 • zakłady naprawcze taboru kolejowego,
 • transportowe agencje obsługi kolei,
 • przedsiębiorstwa produkujące tabor szynowy,
 • placówki związane z elektroenergetyką i taborem szynowym

        9.  Szczegółowe efekty kształcenia  - Podstawa programowa kształcenia w zawodzie


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINAL

        1. Charakterystyka zawodu

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem prac i obsługi podróżnych w terminalach przeładunkowych 
i magazynach. Do jego zadań należy również obsługa środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego oraz środków transportu bliskiego. Uczeń pozna zagadnienia związane z analizą finansową, nauczy się zasad profesjonalnego prowadzenia własnej firmy oraz kształtowania jej wizerunku. Dodatkowo nauka języków obcych umożliwi podjęcie pracy poza granicami Polski, a przede wszystkim wyposaży w odpowiednie umiejętności do pracy związanej z obsługą podróżnych.

       2. Obszar kształcenia

 • Administracyjno – usługowy ( A)

       3. Typ szkoły

 • Technikum

        4. Symbol cyfrowy zawodu

 • Technik eksploatacji portów i terminali 333106

       5.  Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.33

Obsługa podróżnych w portach
 i terminalach

K2

A.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem
oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

       6. Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił:

 • rozróżnić rodzaje i elementy infrastruktury portów i terminali
 • scharakteryzować systemy zarządzania portami i terminalami
 • scharakteryzować rodzaje usług w portach i terminalach
 • określić właściwości towarów i ładunków
 • posługiwać się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • korzystać z planów, map i danych statystycznych
 • organizować obsługę podróżnych w portach i terminalach
 • wykonywać obsługę podróżnych w portach i terminalach
 • organizować prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
   w portach i terminalach
 • prowadzić dokumentację magazynową i przewozową w portach i terminalach
 • organizować obsługę środków transportu bliskiego w portach i terminalach

       7. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach

        8.  Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe, lotnicze i kolejowe
 • agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 • porty morskie i rzeczne

 

       9. Szczegółowe efekty kształcenia – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie


     10. Charakterystyka wykonywanego zawodu

Prezentacja1.jpg

       11. Wspólne kwalifikacje w zawodach           

Technik eksploatacji portów i terminali nie posiada wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami.

 Przydatne linki:

Publikacja - Przewodnik po zawodach 

Filmy o zawodach Gazetka - Zawody administracyjne i usługowe

Oferty szkół w Polsce i regionie -Wyszukiwarka Zawodów KOWEZIU

Doradztwo Zawodowe KOWEZIU - Informacje na temat planowania kariery, rynku pracy i rynku edukacji 

 Centrala Komisja Egzaminacyjna - Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

TECHNIK LOGISTYK

 

           1. Charakterystyka zawodu

 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej.

 

Do zadań technika logistyka należy między innymi:

 

 • wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców towarów
 • analiza stanu zakupów i zarządzanie zakupami
 • obsługa zamówień i organizacja transportu
 • gospodarka magazynowa
 •  logistyka miejska i organizacja imprez masowych

 

Wymagana wiedza i umiejętności :

 

 • wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji
 • znajomość zasad zarządzania firmą
 • umiejętności menedżerskie:  zdolności organizacyjne, szybkość podejmowania decyzji, zdolność  koncentracji i umiejętność pracy pod presją
 • zdolność nawiązywania kontaktów z klientami, zdolności negocjacyjne, strategiczne myślenie, dyspozycyjność, kreatywność
 •  znajomość systemów informatycznych
 •  znajomość języków obcych

 

       2. Obszar kształcenia

 • Administracyjno – usługowy ( A) 

      3. Typ szkoły

 • Technikum

     4. Symbol zawodu

 •   Technik logistyk 333107

    5.  Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

 

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

K3

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

         6. Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił:

 

 • planować  i organizować  prace  związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową
 •  zarządzać gospodarką odpadami
 •  planować i organizować procesy transportowe
 •  planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i  administracyjnych

 

        7. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 

 •  planowania zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego
 •  sporządzania dokumentów dotyczących przepływów produkcyjnych
 •  organizowania pracy w magazynie
 •  organizowania czynności związanych z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania
 •  obsługi systemów informatycznych oraz automatycznej identyfikacji towarów
 •  sporządzania dokumentacji magazynowej
 •  planowania i organizowania procesów dystrybucji towarów
 •  planowania i organizowania transportu

 

        8.  Miejsca zatrudnienia absolwentów

 

Przedsiębiorstwa:

 

 • logistyczne, handlowe, produkcyjne, transportowe i spedycyjne

 

Zajmowane stanowiska:

 

 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy
 • przedstawiciele handlowi
 •  magazynierzy
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjaliści do spraw planowania zakupów
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu

        9. Szczegółowe efekty kształcenia – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

       10. Charakterystyka wykonywanego zawodu

Prezentacja2.jpg

 

     


  11.  Wspólne kwalifikacje w zawodach           

 

Technik logistyk nie posiada wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami

 

  Przydatne linki:

 Publikacja - Przewodnik po zawodach

 Filmy o zawodach Gazetka - Zawody administracyjne i usługowe

 Oferty szkół w Polsce i regionie- Wyszukiwarka Zawodów KOWEZIU

 Doradztwo Zawodowe KOWEZIU - Informacje na temat planowania kariery, rynku pracy i  rynku edukacji

 Centrala Komisja Egzaminacyjna – Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

TECHNIK EKONOMISTA

        1. Charakterystyka zawodu

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. W zawodzie technik ekonomista istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

        2. Obszar kształcenia

 • Administracyjno-usługowy (A)

        3. Typ szkoły

 • Technikum

        4. Symbol zawodu

 • Technik ekonomista 331403

        5. Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2

A.36

Prowadzenie rachunkowości

     

       6. Zdobyte umiejętności - co uczeń będzie potrafił :

 • sosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym,  instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
  oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych

        7. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

         8. Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy usługowe i handlowe
 • prowadzenie działalności gospodarczej

        9. Szczegółowe efekty kształcenia - Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

       

       10. Charakterystyka wykonywanego zawodu

Prezentacja3.jpg        11.  Wspólne kwalifikacje w zawodach

Prezentacja5.jpg

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)

A.36

Prowadzenie rachunkowości

 

331403

Technik ekonomista

OMZ

PKZ(A.m)

431103

 

Technik rachunkowości

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeńi danin publicznych.

 Przydatne linki

Publikacja - Przewodnik po zawodach 

Filmy o zawodach Gazetka - Zawody administracyjne i usługowe

Oferty szkół w Polsce i regionie Wyszukiwarka Zawodów KOWEZIU

Doradztwo Zawodowe KOWEZIU - Informacje na temat planowania kariery, rynku pracy i rynku edukacji

Centrala Komisja Egzaminacyjna – Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

SZKOŁA BRANŻOWA I SROPNIA

(DAWNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)KIEROWCA MECHANIK NOWOŚĆ

        

       1. Charakterystyka zawodu

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią. Kierowca mechanik świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych.

     2. Obszar kształcenia

 • Administracyjno – usługowy (A)

       3. Typ szkoły

 • Szkoła Branżowa I Stopnia

        4. Symbol cyfrowy zawodu

 • Kierowca Mechanik 832201

       5.  Numer, symbol i nazwa kwalifikacji

Numer kwalifikacji

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

K1

A.69

Eksploatacja środków transportu drogowego

 

6. Zdobyte umiejętności – co uczeń będzie potrafił:

 • stosować przepisy prawa dotyczące kierowania pojazdami obowiązujące na terenie kraju oraz w przewozach międzynarodowych;
 • stosować przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców;
 • stosować przepisy regulujące warunki przewozu określonych towarów;
 • sprawdzać i oceniać stan techniczny pojazdu przed wyjazdem;
 • kierować pojazdem samochodowym w różnych warunkach drogowych;
 • analizować i dostosować trasę przejazdu do wykonywania zadań transportowych;
 • prowadzić dokumentację jazdy zgodną z wykonywanym zadaniem przewozowym;
 • stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;
 • dobierać układy, zespoły, podzespoły i części pojazdów samochodowych do napraw;
 • wykonywać regulacje podzespołów pojazdów samochodowych, usuwać usterki pojazdów samochodowych,
 • wypełniać dokumentację obsługi lub naprawy pojazdu.

       7. Zadania zawodowe, do których będzie przygotowany uczeń:

 • Organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
 • Planowanie optymalnej trasy przejazdu,
 • Kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów,
 • Prowadzenie dokumentacji pojazdu,
 • Prowadzenie dokumentacji przewozowej,
 • Wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku).

 

        8.  Miejsca zatrudnienia absolwentów

 • pracę można wykonywać na rzecz pracodawcy bądź prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kierowca mechanik może być zatrudniony na różnych stanowiskach związanych z usługami transportowymi, tj. kierowca samochodu osobowego, dostawczego, uprzywilejowanego, a w przypadku posiadania wyższej kategorii prawa jazdy niż kategoria B odpowiednio do kierowania tymi pojazdami.


 •  klasy wielozawodowe

Szkoła Branżowa I Stopnia przeznaczona jest dla uczniów o określonych zainteresowaniach i predyspozycjach w kierunku danego zawodu. Najpopularniejszymi zawodami w naszej Szkole są: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk, stolarz, kucharz, blacharz samochodowy.
Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej jest potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent uzyskuje  świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe uzyskuje się zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne  lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować
w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. Aby uzyskać dyplom technika absolwent szkoły branżowej musi uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.