Projekty

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

_________________________________________________________________________________________________

znak_fe.jpg                  znak_ue.jpg

Projekt POWER VET "Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt na staże zawodowe otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 132358,00  EURO tj. 570754,17  PLN.

Streszczenie projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZSZiO w Żukowie, głównie w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu kolejowego oraz zawodach rzemieślniczych takich jak mechanik pojazdów samochodowych czy fryzjer. Miesięczne praktyki zawodowe będą miały miejsce w nowoczesnych zakładach pracy w Bristol (Wielka Brytania). Naszym partnerem jest Enso Group, instytucja doświadczona w prowadzeniu projektów zarówno unijnych, jak i rządowych. Uczestnicy praktyki pogłębią umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem, mając możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną. Pogłębią swoje umiejętności niezbędne w wybranych kwalifikacjach zdawanych na egzaminie zawodowym. Jednocześnie uczniowie nabędą umiejętności językowe, w tym komunikacji w miejscu pracy. Będą orientowali się w podstawach prawa, poznają prawa i obowiązki pracownicze, będą wiedzieli w jaki sposób dochodzić swoich praw w pracując poza krajem. Dzięki projektowi staną się bardziej aktywni zawodowo, mobilni, zarówno pod kątem zmian miejsc pracy, zawodów, ale również zmiany miejsca zamieszkania. Zwiększą wiedzę o UE, rozwiną otwartość i tolerancję. Nabyte umiejętności zostaną potwierdzone uznawalnymi w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej certyfikatami (Europass Mobility, ECVET).
W projekcie weźmie udział również dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach logistycznych lub kolejowych. Nasi nauczyciele poprzez swoje staże odświeżą swoje umiejętności zawodowe, pogłębią umiejętności językowe. Dzięki temu, że nauczyciele poznają te same nowoczesne rozwiązania, narzędzia i techniki pracy co uczniowie, będą mogli lepiej wiedzę tę wyegzekwować od uczestników po powrocie, jak również przekazać uczniom, którzy nie byli na stażu. Podzielą się również swoją wiedzą z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, oraz z nauczycielami powiatu kartuskiego. Wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych będzie miał pozytywny wpływ na rozwój całej szkoły.

-------------------------

STREFA UCZESTNIKA - II EDYCJA

ZAPRASZAMY 

UCZNIÓW i UCZENNICE TECHNIKUM i BSIS DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE

PLANOWANY WYJAZD: 5.01.2020 do 1.02.2020 do Bristolu

W drugiej edycji biorą udział  uczniowie i uczennice Technikum w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali (20 osób) oraz uczniowie i uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia wszystkich zawodów (4 osoby).

W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE:

PRZEJDĄ PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWO-KULTUROWE:

 • 15 GODZIN JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SOBOTY)
 • „Życie i praca w Wilekiej Brytanii” – 2 godz. - wykład
 • „Przedsiębiorczość, samodzielność, otwartość” – 4 godz. - warsztaty

WYJADĄ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DO BRISTOLU W WIELKIEJ BRYTANII (CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 TYGODNIE)

 

Formularze wniosku o udział w projekcie znajdują się w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy oddawać do 7.06.2019. 

Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie: wtorek 28.05.2019 (technikum), 1. godz. lekcyjna, sala 203; wtorek 4.06.2019 (BSIS) 4. godz. sala 210.

Spotkanie dotyczące pisania CV i listu motywacyjnego (technikum i BSIS): wtorek 28.05.2019, 8 godz. lekcyjna, sala 203.

TERMIN PRZESŁANIA CV: ŚRODA 5.06, GODZ.18.00.

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 5-7.06.2019 (harmonogram zostanie wywieszony w gablotce).

 

Suma punktów z wszystkich etapów rekrutacji decydować będzie o miejscu na liście do wyjazdu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z kilku prostych pytań 'na rozgrzewkę', wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów, które warto sobie wcześniej przemyśleć - link:  (lista tematów), oraz dwóch mini-dialogów z życia, np. usprawiedliw swoją nieobecność na praktyce, zapytaj o swoje zadania itp.
Wszelkich informacji udziela wicedyrektor M. Rotter. 

Pobierz  Regulamin rekrutacji.

Formularz Europass CV doc

Formularz Europass CV docx

materiały do wklejenia


 

-------------------------

 STREFA UCZESTNIKA - I EDYCJA

 

ZAPRASZAMY 

UCZNIÓW i UCZENNICE TECHNIKUM DO UDZIAŁU W NOWYM PROJEKCIE

PLANOWANY WYJAZD: 3.02.2019 do 2.03.2019 do Bristolu

W pierwszej edycji biorą udział tylko uczniowie i uczennice technikum w zawodzie technik transportu kolejowego (20 osób).

 

W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE:

PRZEJDĄ PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWO-KULTUROWE:

 • 15 GODZIN JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SOBOTY)
 • „Życie i praca w Wilekiej Brytanii” – 2 godz.
 • „Przedsiębiorczość, samodzielność, otwartość” – 4 godz.
 • „Prawodawstwo UE w ruchu kolejowym” – 2 godz.

WYJADĄ NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DO BRISTOLU W WIELKIEJ BRYTANII (CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 TYGODNIE)

 

Formularze wniosku o udział w projekcie znajdują się w sekretariacie. Wypełnione wnioski należy oddawać do 28.09.2018. 

Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie: wtorek 25.09.2018, godz. 8.00, sala 203.

Spotkanie dotyczące pisania CV i listu motywacyjnego: wtorek 2.10.2018, 8 godz. lekcyjna, sala 209. 

TERMIN PRZESŁANIA CV: PONIEDZIAŁEK 8.10, GODZ.18.00.

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 8-12.10.2018 (harmonogram zostanie wywieszony w gablotce).

 

Suma punktów z wszystkich etapów rekrutacji decydować będzie o miejscu na liście do wyjazdu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z kilku prostych pytań 'na rozgrzewkę', wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów (więcej...), oraz dwóch mini-dialogów z życia, np. usprawiedliw swoją nieobecność na praktyce, zapytaj o swoje zadania itp.
Wszelkich informacji udziela wicedyrektor M. Rotter. 

Pobierz  Regulamin rekrutacji.


_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 EFSiI_przycite.jpg                                       UMWP-poziom-kolor-2015.jpg                       UE_EFSI_rgb-1.jpg

 

          Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie został objęty wsparciem w ramach dwóch projektów zintegrowanych, na które Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych:


„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa,
Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

oraz
„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe,
Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” stanowiącego element Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Województwa Pomorskiego, Szkoła została objęta wsparciem w ramach branży kluczowej Transport, logistyka i motoryzacja dla zawodów: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, technik transportu kolejowego, kierowca-mechanik.
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie kształcący się we wskazanych zawodach otrzymują wsparcie w ramach projektu poprzez udział w zajęciach z języka angielskiego branżowego, doradztwa zawodowego zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. Uczestnicy projektu biorą również udział odpowiednio w stażach lub praktykach zawodowych u lokalnych pracodawców, wykraczających swoimi treściami poza szkolną podstawę programową, w wymiarze 150 godzin, po ukończeniu których otrzymują stypendium oraz certyfikat. Dodatkowo uczniowie uzyskują możliwość rozwoju kompetencji poprzez udział w atrakcyjnych kursach zawodowych, bardzo poszukiwanych przez pracowników i pracodawców.
Wsparciem zostali też objęci nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Mają oni możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, poszerzania fachowej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności. Mogą uczestniczyć w kursach zawodowych przygotowujących do prowadzenia teoretycznej nauki zawodu w szkole.

Ponadto nauczyciele biorą udział w stażach zawodowych u pracodawców w wymiarze min. 40 godzin.

W ramach projektu działa również Powiatowy Konsultant doradztwa zawodowego, do którego zadań na poziomie lokalnym należy m.in.: koordynowanie, inicjowanie i prowadzenie działań w sieci doradztwa zawodowego w powiecie dla branż kluczowych takich jak: transport, logistyka i motoryzacja, budownictwo oraz energetyka i ekoenergetyka; niesienie pomocy doradcom zawodowym w szkołach w zakresie form i metod współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo; badanie struktury i zapotrzebowania rynku pracy w branżach kluczowych i organizowanie spotkań upowszechniających dane z tego zakresu.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły.
Projekt realizowany jest do 29 stycznia 2021 r.
Wysokość dofinansowania wynosi 3 694 680,90 zł .

Drugi projekt ukierunkowany jest na inwestycje związane z infrastrukturą szkoły. Planowana jej nadbudowa stworzy nowoczesną bazę niezbędną do tworzenia nowych profili zawodowych i będzie stanowić integralną całość niezbędną do kontynuowania i wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego powiatu kartuskiego. Nowe pomieszczenia spełniać będą niezbędne wymogi dla nowego profilu zawodowego jakim będzie: technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali. W ramach inwestycji planowana jest również dobudowa zewnętrznej windy osobowej co sprawi, że szkoła zostanie całkowicie przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zyska bibliotekę, salę językową, pracownię logistyczną, pracownię dla zawodu – technik eksploatacji portów i terminali, pracownię dla zawodu technik transportu kolejowego, aulę, pracownię dla zawodu kierowca-mechanik/mechanik pojazdów samochodowych, nowe sale dydaktyczne, pomieszczenie dla pedagoga, doradcy zawodowego i psychologa, kierownika szkolenia praktycznego, salę do spotkań z młodzieżą, węzeł sanitarny, obszerne hole oraz klatki schodowe. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie.
W projekcie zaplanowano możliwość kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, oferującą zdobycie kwalifikacji w branżach transportowo – logistycznych, w formie KUZ.
Projekt realizowany jest do 31.03.2019 r.
Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 6 291 343,00 zł .

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającej potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy.
W ramach projektów zintegrowanych oprócz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie wsparcie dla uczniów i nauczycieli, inwestycje w infrastrukturę oraz zakup wyposażenia otrzymuje również Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach w ramach branży kluczowej: Budownictwo, Energetyka i Ekoenergetyka.


 PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 


 znak_fe.jpg

                                             

znak_ue.jpg


Projekt POWERVET "Kształtowanie umiejętności sprzedażowych poprzez praktyki zawodowe"

 

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Dofinansowanie wniosków z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER. 

W ramach powyższego funduszu Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie zrealizował projekt "Kształtowanie umiejętności sprzedażowych poprzez praktyki zawodowe". Dzięki projektowi dwie grupy po 18 uczniów oraz grupa 3 nauczycieli miało możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych.

Praktyki uczniowskie miały miejsce w styczniu-lutym 2017 oraz styczniu-lutym 2018. Staże trwały 4 tygodnie i odbywały się w drugim co do wielkości mieście Irlandii Północnej, Londonderry (zwanym przez Irlandczyków Derry).

Przed wyjazdem uczniowie przeszli dogłębne przygotowanie, składające się z kilku modułów. Najważniejszym z nich było przygotowanie językowe ze świetnym nauczycielem - Brytyjczykiem, panem Vaughan Elliot. Wiele uczniom dało  również przygotowanie zawodowe - sprzedażowe, które realizowało cele projektu.

Grupy uczniów pozostawały pod opieką dwóch nauczycieli-opiekunów. Cała podróżi pobyt, łącznie z kieszonkowym zostały zorganizowane i zapewnione dzięki funduszom projektu. Pozdróż samolotem z Lotniska Rębiechowo do Belfastu, a następnie autokarem do Derry przebiegła bez zakłóceń. Obie grupy podróżowały w sobotę, przez co w niedzielę był czas na aklimatyzację, pierwsze zapoznanie z miastem pod okiem opiekunów, zapoznanie z rodzinami goszczącymi, u których mieszkali uczestnicy.

W poniedziałek uczniowie zaczęli dzień intensywnym szkoleniem dotyczącym zarówno podstawowych informacji o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak i spraw związanych z bezpieczeństwem, wymogami wobec stażystów na praktykach, zachowaniem w czasie wolnym, planem spotkań i monitoringu praktyk ze strony firmy partnerskiej. Szkolenie to odbywało sie w siedzibie naszej instytucji partnerskiej to jest North West Academy of English. Instytucja ta przygotowała dla naszych stażystów miejsca pracy, które dopasowane były do zawodów, w których uczą się nasi uczniowie, jak i do ich możliwości i zainteresowań. 

Na przykład ekonomiści mieli swoje staże w biurach małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, na przykład w kantorze walut, ale również np. w galerii sztuki, gdzie mogli dowiedzieć się jak się przygotowuje nową wystawę, jak przygotować otwarcie, dało to możliwość przećwiczenia wielu umiejętnosci organizacyjnych. 

Część uczniów organizacji reklamy trafiła z kolei do instytucji promującej kulturę irlandzką bezpośrednio przed rozpoczęciem festiwalu kultury irlandzkiej w Derry. Uczniowie między innymi przygotowywali i przeprowadzali sondę - badanie opinii na temat festiwalu.

Najatrakcyjneiszym miejscem pracy dla uczniów portów i terminali był bez wątpienia terminal lotniczy w Derry, gdzie można było zaobserwować cały proces odprawy pasażerskiej. Tym niemniej inne miejsca praktyk też zapewniły nabycie wielu cennych umiejętności - bądź to obsługi pasażerów w hotelach, bądź też przesyłu i magazynowania towarów w magazynach i hurtowniach.

W hurtowniach też pracowali uczniowie w zawodzie technik logistyk. Mogli oni zaobserwować procesy magazynowe, systemy i warunki składowania towarów, systemy informatyczne pozwalające na zarządzanie magazynami / hurtowniami.

Wszyscy uczniowie pełni wrażeń wrócili do szkoły, gdzie zapoznali ze swoimi nowymi umiejętnościami pozostałych uczniów na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności na Dniu Technika, organizowanym w naszej szkole, a także na konferencji podsumowującej. Mieli rówież okazję wymienić się swoimi doświadczeniami z uczniami z Kartuz i Somonina.

Nauczycielki przedmiotów zawodowych wyruszyły na swój staż w lutym 2018. Podobnie jak uczniowie mieszkały u rodzin goszczących i pracowały w wybranych dla nich zakładach pracy. Dwie z nich trafiły do dużego producenta części dla przemysłu ciężkiego Global Equipment Spares, gdzie pracowały w dziale logistycznym oraz w administracji. Trzecia nauczycielka doskonaliła obsługę podróżnych w Derry Infoarmation Centre, największym, prowadzonym przez zarząd miasta, biurze informacji turystycznej w Derry. Nauczycielki poprzez wykonywanie praktycznych zadań, kontakty z pracownikami, możliwość zaobserwowania procesów jakie zachodzą w ich zakładach pracy mogły wzbogacić i usystematyzować swoją wiedzę praktyczną na temat nauczanych przez siebie zawodów. Wiele się mówi obecnie w Polsce na temat tego, że nauczanie zawodu nie powinno być w tak dużej mierze jak obecnie przekazywaniem teorii, ale bardziej opierać się na praktycznej stronie nauki zawodu. W tym celu nasi nauczyciele powinni jak najczęściej mieć okazję do zaobserwowania prawdziwych warunków pracy, czy to w krajach Unii Europejskiej, czy to w Polsce. Nauczycielki świetnie wykorzystały daną im szansę. Swoje doświadczenia i zebrane materiały wykorzystały na zajęciach z uczniami. Swoimi doświadczeniami podzieliły się również z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych, z całą Radą Pedagogiczną, a także z nauczycielami szkół powiatu.

 01z.jpg

 02z.jpg

03z1.jpg

03z2.jpg

04z.jpg

 

05z.jpg

08z.jpg

 09z.jpgSTREFA UCZNIA

KOMUNIKATY - AKTUALNOŚCI

Uwaga!!!

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 15.11. Szczegóły na gazetce szkolnej na 2. piętrze.

_____________________

Rusza nowy projekt "Kształcenie Umiejętności Sprzedażowych Poprzez Praktyki Zawodowe" programu Erasmus+, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Wyjazd na praktyki do Londonderry w Irlandii Północnej planowany jest na tydzień przed feriami zimowymi i trwać będzie 4 tygodnie. Przed wyjazdem uczestników i uczestniczki czeka wielostronne przygotowanie, w tym 15 godz. nauki praktycznego angielskiego z native-speakerem. Uczestnictwo jest obowiązkowe.


Rekrutacja:

- Wnioski dostępne w sekretariacie należy złożyć do środy 9.11. 

- W środę, 9.11 na 1 lekcji, w sali 216 odbędzie się test j. angielskiego. 

- W czwartek 10.11 na 8. godz., w sali 203 odbędzie się spotkanie, na którym kandydaci i kandydatki dowiedzą się, jak napisać dobre CV i list motywacyjny w języku angielskim. Wszyscy chętni napiszą i prześlą CV + list w terminie do 20.11. Prace zostaną ocenione punktowo. 

- W dniach 14-17.11 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w jęz. angielskim. Lista uczniów i uczennic z godzinami rozmowy, sporządzona na podstawie wniosków, pojawi się na gazetce na II piętrze. 


Suma punktów z wszystkich etapów rekrutacji decydować będzie o miejscu na liście do wyjazdu.

Rozmowa kwalifikacyjna składać się będzie z kilku prostych pytań 'na rozgrzewkę', wypowiedzi ucznia na jeden z przygotowanych tematów (więcej...), oraz dwóch mini-dialogów z życia, np. usprawiedliw swoją nieobecność na praktyce, zapytaj o swoje zadania itp.
Wszelkich informacji udziela wicedyrektor M. Rotter. 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 __________________________________________________________________________________________________________

 

 EU_Erasmus_kolor.jpg

"Key Competences in Vocational Training"

 

Dzięki zakończonemu 31 sierpnia 2014 projektowi "Key Competences in Vocational Training" (program Erasmus Plus, współfinansowany przez Unię Europejską) 2 grupy po 18 uczniów z klas 2 i 3 Technikum mogły wyjechać do Wielkiej Brytanii. Po solidnym przygotowaniu językowym i pedagogicznym uczestnicy mieli okazję pracować na czterotygodniowych praktykach zawodowych, zgodnie ze swoimi kierunkami kształcenia. Uczniowie pod opieką nauczycieli dotarli do Londynu samolotem, a z Londynu do Portsmouth autokarem. W niedzielę zapoznali się ze swoimi rodzinami goszczącymi, a już w poniedziałek rano zaczęli intensywną naukę i pracę. Firma organizująca pobyt uczestników w Portsmouth, o nazwie Training Vision, przeprowadziła wstępne szkolenia, a następnie uczniowie udali sie do swoich miejsc pracy. Dzięki dobrze przygotowanym stanowiskom pracy w wyselekcjonowanych zakładach, uczniowie mogli wiele się nauczyć.

Nasi uczestnicy wykonywali zadania, które są związane z ich zawodami i zbliżającymi sie egzaminami zawodowymi. Między innymi technicy ekonomiści mieli okazję poznać różne rodzaje dokumentów w firmie i pomagać w ich tworzeniu, technicy organizacji reklamy projektowali wystawy sklepowe i aranżacje asortymentu w sklepie, projektowali ulotki reklamowe, technicy logistycy uczyli się obsługi systemu informatycznego magazynu, przyjmowali dostawy i przygotowywali towary do wysyłki, technicy informatycy diagnozowali i naprawiali komputery i laptopy. Praca w międzynarodowym środowisku nie tylko pomogła naszym uczniom nabyć wiele cennych umiejętności zawodowych, ale także wpłynęła na ich samodzielność, przedsiębiorczość, a także postawy otwartości i tolerancji wobec różnorodności. W całej realizacji projektu staraliśmy się kształtować umiejętności kluczowe naszych uczniów takie jak umiejętność posługiwania się językiem obcym, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne.

P1190026.JPG

P1230056.JPG

P1210053.JPG

P1210050.JPG

P1210045.JPG


P1210043.JPG

IMG_2487.JPG

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie pod tytułem „Key Competences in Vocational Training” ("Umiejętności kluczowe w Szkolnictwie Zawodowym"). Projekt prowadzony jest w ramach nowego programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

 

W ramach projektu uczniowie:

 • Przejdą przygotowanie językowo-kulturowe:
  • 15 godzin języka angielskiego 
  • 4 godziny zajęć z wiedzy o Wielkiej Brytanii
  • 4 godziny przygotowania praktycznego do praktyki,
   w tym kształcenie umiejętności pisania życiorysu i listu motywacyjnego w języku angielskim
  • Wyjadą na czterotygodniową praktykę zawodową do Plymouth
   w Wielkiej Brytanii

Praktyki zorganizowane będą w dwóch edycjach –
w styczniu 2015 i w styczniu 2016. W każdej edycji weźmie udział grupa 18 uczniów Technikum. Planujemy, że w pierwszej grupie  uczestników znajdą się uczniowie klas 3TEI, 3TRL, 2TEL, 2 TOR, a w drugiej grupie uczniowie obecnych klas 2TEL, 2TOR, 1TER, 1TIL.

Data pierwszego wyjazdu na praktykę to 25 stycznia 2015. Czas trwania praktyki: 4 tygodnie.

Regulamin rekrutacji w załączeniu.

Wnioski o udział w projekcie są dostępne w sekretariacie szkoły. Prosimy o złożenie ich do wtorku 23 września 2014.

Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie odbędzie się w środę 24 września na 1. godz. lekcyjnej, w sali 216.

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 25-26 i 29 września. Lista osób oraz godziny rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane 24 września na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

ukbnewzz.gif

_________________________________________________________________________________________________

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie otrzymało dotację od Powiatu Kartuskiego na organizację kursu tańca (taniec towarzyski, taniec nowoczesny). Zajęcia odbywać się bedą w godzinach popołudniowych na przedsali (dokładne terminy do ustalenia). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie sie w sekretariacie szkoły. Zachęcamy serdecznie.

logotyp-mniejszy.jpg

_________________________________________________________________________________________________

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Regulamin

_________________________________________________________________________________________________

 

kapital_ludzki.jpg                                        efs.jpg


"Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej -

Umiejetność Obsługi Klienta w Języku Angielskim"

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w projekcie.

Łącznie w dwóch 4-tygodniowych wyjazdach na praktyki do Plymouth wzięło udział 36 uczestników z klas drugich

i trzecich Technikum w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji

reklamy.


 

Sprawozdanie ze stażu:

  Naszym brytyjskim partnerem była firma Tellus Ltd, która od lat zajmuje się organizacją staży w Wielkiej Brytanii. Firma Tellus zapewniła miejsca pracy w lokalnych zakładach pracy: uczestnicy ulokowani byli po 1 lub 2 osoby w różnych zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych z ich kierunkiem kształcenia. Sześć osób odbyło staż w Centrum Doskonalenia Zawodowego. Staż odbył się w dniach 23.06.2013 - 21.07.2013 oraz druga grupa 12.01.2014 – 9.02.2014.

 Temat praktyk zawodowych była ściśle powiązana z profilami kształcenia uczniów Technikum.

 Uczniowie w zawodzie technik ekonomista mieli okazję poznawać metody pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, poznać strukturę firmy, obserwować przepływ dokumentów, warunki pracy i efektywność pracowników. Uczestnicy pracowali między innymi w takich działach jak: sekretariat, dział obsługi klienta, dział zaopatrzenia, marketingu, finansów, archiwizacji danych.

 Uczniowie w zawodzie technik informatyk mieli miejsca pracy w różnych firmach produkcyjnych i usługowych, oraz instytucjach pożytku publicznego, gdzie zgłębiali rolę pracownika IT w firmie i jego rolę w funkcjonowaniu firmy jako całości. Każdy z uczniów miał okazję do zapoznania się ze specyficzną konfiguracją sprzętu w firmie i używanym w niej oprogramowaniem, miał możliwość rozwijania umiejętności testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego oraz posługiwania się pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Uczniowie bardziej zainteresowani grafiką komputerową i tworzeniem stron internetowych mieli okazję wykorzystania swoich umiejętności w tym zakresie.

 Uczniowie kierunku technik logistyk umieszczeni zostali w hurtowniach i magazynach centrów handlowych. Ich praca polegała zapoznaniu się z systemem magazynowania i uzupełniania magazynów, oprogramowaniem, oraz systemem realizacji dostaw, a następnie realizacją zadań logistyczno-spedycyjnych w swoich instytucjach.

Uczniowie w zawodzie technik organizacji  reklamy pod okiem instruktorów centrum szkolenia zawodowego robili symulację pracy w dziale marketingu firmy i realizowali kolejno badanie rynku, uzgodnienie projektu kampanii z klientem, projektowanie kampanii, obliczanie jej kosztów, tworzenie materiałów reklamowych, prezentacja rezultatów.

 Zadania stawiane uczniom były zgodne z poziomem umiejętności i zainteresowaniami uczniów.

Tematem przewodnim praktyki była obsługa klienta w języku angielskim. Jak wiemy, w większości zawodów przychodzi nam się zmierzyć z kontaktami z klientem czy to zewnętrznym (osoby przychodzące do firmy), czy wewnętrznym (np. pracownicy innych działów, dla których mamy wykonać pewna pracę). Wszyscy uczestnicy projektu pilnie ćwiczyli takie sytuacje podczas przygotowania językowego, a później w czasie stażu umiejętności te przydały się wielu z nich podczas rzeczywistych kontaktów.

Pracę w firmach brytyjskich poprzedziło dogłębne przygotowanie językowe (język angielski zawodowy) oraz przygotowanie kulturowe – warsztaty z osobą o dużej wiedzy jeżeli chodzi o warunki życia i pracy oraz rynek pracy w Wielkiej Brytanii. W czasie zajęć poruszano również problemy dotyczące poszukiwania pracy i zakładania własnej firmy oraz form zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo uczestnicy przeszli 15-godzinny kurs języka angielskiego z tzw. native speaker, czyli Brytyjczykiem, z którym ćwiczyli komunikację językową. 

Czas spędzony w Wielkiej Brytanii to nie tylko czas intensywnej pracy. Nasi partnerzy we współpracy z nauczycielami towarzyszącymi zadbali o bogaty program kulturalny w czasie wolnym, w tym zwiedzanie Plymouth i okolicznych atrakcji turystycznych jak ogród botaniczny Eden Project, zabytki Exeter z piękną katedrą, osady rybackie Kornwalii. Ukoronowaniem każdej edycji stażu była wizyta w Londynie na koniec pobytu.

DSC05814.JPG

Grupa 1. przed wyjazdem z lotniska Rębiechowo.

IMG_2120a.JPG

Grupa 2. podczas wycieczki do Londynu.

kapital_ludzki.jpg                                                              efs.jpg

„Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej – Umiejętność Obsługi Klienta w Języku Angielskim”. 

STREFA UCZESTNIKA

 

 • Nowa Edycja Projektu - praktyka w dniach 12.01.2014 - 9.02-2014
 • Termin testu z języka angielskiego: środa 25.09.2013 godz. 8:00, sala 202
 • Rozmowy kwalifikacyjne od wtorku 1.10.2013. Lista w gablocie szkolnej.
  Pytania do pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej tutaj....
 • Regulamin rekrutacji nie uległ zmianie Regulamin rekrutacji...
 • Wyniki pierwszej części rekrutacji: 3.10.
 • Warsztaty – wskazówki jak napisać list motywacyjny i CV w języku angielskim:
  poniedziałek 7.10, 9-10.godz.lek.
 • Termin przesłania CV i listów motywacyjnych 11.10. do godz. 20:00
 • Przewidywany termin ogłoszenia listy uczestników: 15.10.
 • Harmonogram przygotowania do stażu tutaj...

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Rozmowy kwalifikacyjne 17-19 grudnia: lista...
 • Rozmowy kwalifikacyjne w dniach 13-14 grudnia: lista...
 • Regulamin rekrutacji ...
 • Wnioski o udział w projekcie są dostępne w sekretariacie szkoły. Prosimy o złożenie ich do poniedziałku 3 grudnia 2012.
 • Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie odbędzie się we wtorek 4 grudnia 2012 na 5. godz. lekcyjnej, w sali 204.
 • Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 13-14 grudnia 2012. Lista osób oraz godziny rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane 12 grudnia na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej. W celu lepszego przygotowania część pytań zostanie podana uczniom tutaj...

 

 

 

latarnia.jpg

_________________________________________________________________________________________________

SZKOŁA SUKCESU

logoEU.jpg

Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany jest od 01.12.2009 do 31.07.2014 na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-073/09-00 z dnia 12.02.2010) w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Uczestnicy:

Projekt adresowany jest do uczniów klas I z liceum oraz klas II technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  

Finansowanie:

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, zatem ani uczniowie, ani pracownicy szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów w/w przedsięwzięć. Wszystkie one będą finansowane z przyznanych nam funduszy unijnych (np. podręczniki, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkole, nagrody, obozy naukowe, itp.)

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.

W skład opracowanego programu wejdą trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Działania w projekcie:

W ramach projektu powstaną dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych, w trakcie których odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego lub niemieckiego przy wykorzystaniu ICT.

Do realizacji programu SKN zostanie wykorzystana internetowa platforma e-learningowa. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość będzie efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej. Na platformie internetowej powstaną e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne. Wbudowane narzędzia pozwolą na indywidualny dobór tempa nauki oraz realizację treści zgodnie z progresją programową.

W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:

 • 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego;
 • 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;
 • kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG;

Wszyscy uczniowie będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3 letniej pracy SKN – informator turysty oraz informator inwestora. Będą one miały 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku: w lipcu 2011 r., lipcu i sierpniu 2012 r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

_________________________________________________________________________________________________

Zdolni z Pomorza

Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki z klas I-III gimnazjów oraz uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych.
W każdym z powiatów województwa pomorskiego powstaną Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego. Uczniowie uzdolnionieni z naszej szkoły będą mogli korzystać z takiego centrum w Kartuzach. Zostaną tam dla nich zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z zastosowaniem najnowszych metod nauczania.

_________________________________________________________________________________________________

Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu 
Główny cel projektu to rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie

 • informatyki (ECDL)

216.gif
 • języka angielskiego
 • przedsiębiorczości
217.gif

1000 uczniów z terenu czterech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego będzie uczestniczyło w zajęciach przez 3 lata swojej edukacji (od września 2010 roku do kwietnia 2013 roku). Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzieży z pewnością uda się znaleźć miejsce na rynku pracy lub zrealizować pomysł na własny biznes.

 

_________________________________________________________________________________________________

Uatrakcyjnienie oferty szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe zajęcia językowe, komputerowe, matematyczne, nauk przyrodniczych, wyjazdy edukacyjne i spotkania z ekspertami.

Wybierz dobrze - sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia warsztatowe i indywidualne z doradztwa zawodowego, wyjazdy edukacyjne, spotkania z pracodawcami i przedstawicielami rynku pracy.

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI - zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Koła informatyczne, języka angielskiego, obsługi programów Insert/Płatnik, kursy spawania i prawa jazdy.

Galaktyka możliwości - zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego
Kurs języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, matematyki, informatyczny (ECDL), fizyki, chemii. Kursy odbywają się w LO w Kartuzach, możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.
Wsparcie psychologiczne dla uczniów ZSZiO w Żukowie.

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

 • Koło informatyczne, Koło języka angielskiego, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B 
  w ramach projektu Modernizacja i dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych -Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Doradztwo zawodowe: warsztaty, wyjazdy edukacyjne, spotkania z ekspertami
  w ramach projektu Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Język angielski dla nauczycieli 
  w ramach projektu Rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________________________________________________________________________

 Mobilność i Aktywność Zawodowa Uczniów Technikum

218.png w ramach programu "uczenie się przez całe życie" 
Leonardo da Vinci
Praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w projekcie. Łącznie w dwóch 4-tygodniowych wyjazdach na praktyki do Plymouth wzięło udział 36 uczestników z klas drugich i trzecich Technikum w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista.

Sprawozdanie ze stażu:

Naszym brytyjskim partnerem była firma Tellus Ltd, która od lat zajmuje się organizacją staży w Wielkiej Brytanii. Firma Tellus zapewniła miejsca pracy w lokalnych zakładach pracy: uczestnicy ulokowani byli po 1 lub 2 osoby w różnych zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych z ich kierunkiem kształcenia (technik ekonomista i technik informatyk). Staż odbył się w dniach 12.06.2011 – 10.07.2011 oraz 22.01.2012 – 19.02.2012.

Tematyka praktyk zawodowych była ściśle powiązana z profilami kształcenia uczniów Technikum. Uczniowie w zawodzie technik ekonomista mieli okazję poznawać metody pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, poznać strukturę firmy, obserwować przepływ dokumentów, warunki pracy i efektywność pracowników. Uczestnicy pracowali między innymi w takich działach jak: sekretariat, dział obsługi klienta, dział zaopatrzenia, marketingu, finansów, archiwizacji danych. Uczniowie w zawodzie technik informatyk mieli miejsca pracy w różnych firmach produkcyjnych i usługowych, oraz instytucjach pożytku publicznego, gdzie zgłębiali rolę pracownika IT w firmie i jego rolę w funkcjonowaniu firmy jako całości. Każdy z uczniów miał okazję do zapoznania się ze specyficzną konfiguracją sprzętu w firmie i używanym w niej oprogramowaniem, miał możliwość rozwijania umiejętności testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego oraz posługiwania się pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Uczniowie bardziej zainteresowani grafiką komputerową i tworzeniem stron internetowych mieli okazję wykorzystania swoich umiejętności w tym zakresie. Zadania stawiane uczniom były zgodne z poziomem umiejętności i zainteresowaniami uczniów.

Pracę w firmach brytyjskich poprzedziło dogłębne przygotowanie językowe (język angielski zawodowy) oraz przygotowanie kulturowe – warsztaty z osobą o dużej wiedzy jeżeli chodzi o warunki życia i pracy oraz rynek pracy w Wielkiej Brytanii. W czasie zajęć poruszano również problemy dotyczące poszukiwania pracy i zakładania własnej firmy oraz form zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo uczestnicy przeszli 15-godzinny kurs języka angielskiego zawodowego w pierwszych dniach pobytu na stażu.

Czas spędzony w Wielkiej Brytanii to nie tylko czas intensywnej pracy. Nasi partnerzy we współpracy z nauczycielami towarzyszącymi zadbali o bogaty program kulturalny w czasie wolnym, w tym zwiedzanie Plymouth i okolicznych atrakcji turystycznych jak legendarny zamek Tintagel, ogród botaniczny Eden Project, zabytki Bath i Exeter, osady rybackie Kornwalii. Ukoronowaniem każdej edycji stażu była wizyta w Londynie na koniec pobytu.

00 mazut.jpg

01 mazut.jpg

_________________________________________________________________________________________________

Wizyta przygotowawczaw ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci
szansa na praktyki zawodowe w Italii


W dniach 6-10 października 2010 pani Dyrektor Gabriela Kowalska oraz Pani Wicedyrektor Magdalena Rotter wzięły udział w wizycie przygotowawczej na zaproszenie firmy Tellus Group Ltd. w Rzymie.
Firma szkoleniowo-doradcza Tellus Group Ltd. jest partnerem naszej szkoły w projekcie Mobilność i Aktywność Zawodowa Uczniów Technikum, dzięki któremu w latach 2011 i 2012 nasi uczniowie wyjadą na praktyki zagraniczne do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Panie Dyrektor zostały zaproszone do oddziału firmy w Rzymie, aby ustalić, czy jest możliwość zorganizowania podobnej praktyki dla naszych uczniów we Włoszech w kolejnych latach szkolnych.
Dzięki wizycie nasza szkoła mogła poznać możliwości organizacyjne firmy Tellus, porozmawiać z dyrektorami zakładów pracy, w których być może nasi uczniowie będą mieli praktyki, zobaczyć w jakich warunkach zazwyczaj mieszkają praktykanci, zapoznać się z miejscową szkołą językową, która oferuje przygotowanie językowe w ramach praktyki.
Mamy nadzieję, że dzięki wizycie przygotowawczej uda się zorganizować nowy ciekawy projekt na wyjazdy młodzieży naszej szkoły na praktyki zagraniczne.

_________________________________________________________________________________________________