Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

 

Informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych". 

 

MILASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia oraz klas IV Technikum do wypełnienia ankiety na stronie http://bitly.pl/jRL3R

Kody dostępu do badania zostaną przesłane na Wasze skrzyniki e-mail.

 

Bardzo prosimy o udział w badaniu.

Więcej informacji - zobacz tutaj

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

 

W związku z podpisaniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Dziennik Ustaw, Dz.U.2020.568, art.15f

 

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,

 

Harmonogram pracy Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

 

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej jest dla Was dostępny w podanych niżej godzinach pracy.

 

W tych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego, po pozostawieniu przez Was numeru telefonu skontaktujemy się z Wami telefonicznie i pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację problemową.

 

 

Pedagog 

a.walentowska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-16.00

Wt 11.00-16.00

Śr 8.00-11.00

Czw 13.00-16.00

Pt 8.00-10.00

 

 

Psycholog

 a.kaminska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-15.00

Wt 8.00-14.00

Śr 8.00-16.00

Czw 8.00-14.00

Pt 8.00-16.00

 

Doradca zawodowy 

g.kowalska@zsziozukowo.pl

Wt 8.00-11.00

Śr 8.00-16.00

 

Zmiana planu lekcji od 30.03.2020

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 30 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 Partnerzy


© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap