Plan lekcji

Ferie zimowe dobiegły końca.

Od dnia 18.01.2021 roku wracamy do zajęć zdalnych. 

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji dostępnym na stronie https://zszio.hostb.pl/plan_lekcji/plan.pdf

 

Klasy technikalne wybrane zajęcia praktyczne będą realizowały w szkole, a uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawców.


Zajęcia stacjonarne (realizowanych w szkole z godnie z planem lekcji) z przedmiotów zawodowych na najbliższy tydzień.

 

19.01.2020 Wtorek

Klasa 2 PEK ekonomiści - sala 303

Klasa 2 PEK kolejarze - sala 319

Klasa 2 PPL porty i terminale sala - 304

Klasa 2 PPL logistyk - sala 318

 

20.01.2020 Środa 

Klasa 2 GEK grupa ekonomiści - sala 303

Klasa 2 GEK grupa kolej - sala 319

Klasa 2 GPL porty i terminale - sala 304

Klasa 2 GPL logistyk - sala 318

Klasa 3 TEP ekonomiści - sala 218  lekcje 1-5   (WF - lekcje 8-9 zdalne)

Klasa 3 TEP porty i terminale - sala 309 lekcje 1-5   (WF - lekcje 8-9 zdalne)

 

22.01.2020 Piątek 

Klasa 1 TEP ekonomiści - sala 303

Klasa 1 TEP porty i terminale - sala 304

Klasa 1 TL grupa 1 - sala 309

Klasa 1 TL grupa 2 - sala 310

Klasa 1 TDK  drogowcy - sala 209

Klasa 1 TDK  kolej - sala 319

Klasa 3 TEP ekonomiści - sala 218

Klasa 3 TEP porty i terminale - sala 202

Klasa 3 TKL logistyk - sala 311

Klasa 3 TKL kolej - sala 02

Informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do matury

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego w 2021 roku może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

 

W roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

 

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w złożonej deklaracji lub wypełnić nową deklarację (wariant A) nie później niż do dnia 7 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że w roku 2021 absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) przystępowali do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyli wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (tj. język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym), mają prawo do 31 maja 2021 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314).

Polecamy zapoznanie się ze zaktualizowanymi informatorami maturalnymi - dostępnymi na strone CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Egzamin pisemny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin pisemny

Absolwent

Kucharz

TG.07

12.01.2021
godz. 10:00/s.319

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali

AU.32
AU.34

12.01.2021
godz. 12:00/górna sala gimn.

4 TE

Technik ekonomista

AU. 36

12.01.2021
godz. 12:00/aula

4 TKP

Technik transportu kolejowego

AU. 47

12.01.2021
godz. 14:00/s.319

 

Egzamin praktyczny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin praktyczny

3TL

Technik logistyk - egzamin poprawkowy

AU.22

11.01.2021
godz. 9:00
s.319

3 TKP

Technik transportu kolejowego - egzamin poprawkowy

AU.46

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.44

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik transportu kolejowego

AU.32
AU.47

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.45

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

4 TKP

Technik eksploatacji portów i terminali

AU.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

Absolwent

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

4 TE

Technik ekonomista

AU.36

18.01.2021
godz. 9:00
aula

18.01.2021
godz. 15:00
aula

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie należy zgłosić się do szkoły w dniu egzaminu.

Życzymy Wam pytań niełatwych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

 

Powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

ŻyczeniaPartnerzy


© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap