668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Historia szkoły

 

Historia szkoły 

 

Rok 1953

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 12 stycznia 1954r. z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1953r. utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne w Żukowie z siedzibą w nowo wybudowanej „Szkole Pomniku”. W pierwszym naborze przystąpiło do nauki 42 uczniów, a kadrę na początku stanowili nauczyciele szkoły podstawowej z kierownikiem Mieczysławem Moryniem.

 

Rok 1955

Zatrudniono nowych nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym (11 osób). Grona pedagogiczne liceum i powołanej w tym roku szkoły ćwiczeń podlegały dyrekcji liceum pedagogicznego. Od 01.09.1955r. do 31.05.1956r. funkcję dyrektora PLP pełnił Wacław Pieńkowski, którego zastąpił Marian Soiński, zajmując to kierownicze stanowisko w szkole do dnia 31.08.1961r.

 

Rok 1962

Oddano do użytku internat PLP w Żukowie. Obiekt przeznaczono dla dwustu osób, z czteroosobowymi salami, świetlicami, stołówką z zapleczem kuchennym i magazynowym, gabinetem stomatologicznym i lekarskim. W sierpniu 1963r. gotowa była już sala gimnastyczna oraz mieszkania nauczycielskie.Dyrektorem placówki w latach 1961 – 1965 był Ryszard Łosiński.

 

Rok 1967

Utworzono Technikum Budowlane w Żukowie dla absolwentów szkół przysposobienia rolniczego, z trzyletnim okresem nauki oraz Technikum Ekonomiczne o specjalności Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa. W następnym roku szkolnym zmieniono nazwę na Liceum Ekonomiczne i wprowadzono specjalność Surowce rolne. Od 1965r. funkcję dyrektora placówki pełnił Leon Miciński.

 

Rok 1970

Zakończył się siedemnastoletni okres funkcjonowania Państwowego Liceum Pedagogicznego w Żukowie, które wyedukowało  535 absolwentów. Przestało również istnieć Technikum Budowlane, w miejsce którego powołano Zasadniczą Szkołę Handlową. Później utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. Dyrektorem był wówczas Leon Miciński, który ustąpił ze stanowiska w 1972r.

 

Rok 1977

Powołano Liceum Zawodowe w Żukowie, a Zasadniczą Szkołę Dokształcającą zastąpiono Zasadniczą Szkołą Zawodową. Utworzono również trzyletnie Średnie Studium Zawodowe dla pracujących. Od roku 1972 funkcję dyrektora szkoły sprawował Stanisław Kosznik.

 

Rok 1983

Placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Zawodowych w Żukowie, w skład którego wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Zawodowe, które istniało do 1985 roku.

 

Rok 1990

Dokonano naboru uczniów do oddziałów liceum ogólnokształcącego, a w 1992r. szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. W latach 1991-1992 dyrektorem placówki był Grzegorz Halasz, którego zastąpił na tym stanowisku Tadeusz Jakubiak od 01.07.1992r.

 

Źródła:

Antoni Grzędzicki, Z przeszłości szkolnictwa ponadpodstawowego w Żukowie, Gdańsk 1993.

Stanisław Kosznik, Eugenia Latoszewska, Bozena Skierka, Z dziejów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Żukowie (1953-1970), Żukowo 2009

 

Rok 1999

Dokonano naboru uczniów do Liceum Profilowanego o kierunku ekonomiczno-administracyjnym oraz zarządzania informacją. W wyniku reformy systemu oświaty w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie od roku 2002 rozpoczęto nabór absolwentów gimnazjów do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego. W 2002 r. stanowisko dyrektora placówki objęła Gabriela Kowalska, która sprawuję tę funkcję do dziś.

 

Rok 2005

Przeprowadzono egzamin maturalny w „nowej formule”. Utworzono Szkołę Policealną dla młodzieży o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Od 2006 roku nastąpił nabór do czteroletniego Technikum o kierunku ekonomicznym oraz informatycznym (do 2018r.), a z czasem uruchomiono inne kierunki: logistyczny – od 2009r., organizacji reklamy – od 2012r. do 2019r., eksploatacji portów i terminali – od 2015r. oraz transportu kolejowego – od 2016r.

 

Rok 2010

W obrębie Liceum Ogólnokształcącego powstała klasa mundurowego Liceum Policyjnego, które funkcjonowało do 2018r. W roku 2011r. utworzono klasę Liceum Straży Granicznej, a na lata 2016-2010 przypada działalność Liceum Bezpieczeństwa Narodowego, zaś od 2018 funkcjonuje Liceum Obrony Terytorialnej. Klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym zostały powołane przy współpracy z odpowiednimi jednostkami służb mundurowych i objęte specjalistycznym programem nauczania.

 

Rok 2017

Powołano Branżową Szkołę I Stopnia w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której ostatni absolwenci ukończyli szkołę w 2019r. A we wrześniu roku 2019 w wyniku kolejnej reformy oświaty polegającej m.in. na likwidacji gimnazjum, rozpoczęto nabór uczniów do czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap