668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Jak radzić sobie ze stresem?

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały na temat stresu egzaminacyjnego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi - zobacz tutaj

MATURA - formuła 2023 - materiały informacyjne i diagnostyczne

 

 

Zapraszamy uczniów klas IV POT i PSG do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami informacyjnymi i diagnostycznymi o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023 - zobacz tutaj

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do matury

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego w 2021 roku może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

 

W roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

 

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w złożonej deklaracji lub wypełnić nową deklarację (wariant A) nie później niż do dnia 7 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że w roku 2021 absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) przystępowali do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyli wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (tj. język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym), mają prawo do 31 maja 2021 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314).

Polecamy zapoznanie się ze zaktualizowanymi informatorami maturalnymi - dostępnymi na strone CKE

Matura 2021 - wymagania na egzaminach

Uwaga Maturzyści!

 

W dniu dzisiejszym Miniester Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie MEN - czytaj więcej

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap