668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Praktyki w Branżowej Szkole I stopnia

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

w Branżowej Szkole I Stopnia w Żukowie

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 1. Praktyczną naukę zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żukowie organizuje się na podstawie:

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki  zawodu
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i ich wynagradzania
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i  zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
 • Ustawy o systemie oświaty;
 • Ustawy Prawo oświatowe;
 • Kodeksu Pracy.
 • Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia im. Książąt Pomorskich w Żukowie
 • Aktualnie obowiązującej podstawy programowej dla danego zawodu.
 1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, jak również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Uczniowie realizują tematykę programową praktycznej nauki zawodu zgodnie z cyklem kształcenia dla poszczególnych typów szkół w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach.

 

 

Rozdział 2

Nauka zawodu

 

 1. Nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawuje kierownik szkolenia praktycznego we współpracy z pracodawcami, Dyrekcją Szkoły i wychowawcami uczniów.
 2. Nauka zawodu w formie zajęć praktycznych odbywa się
  u  pracodawców, natomiast w części teoretycznej – zorganizowana jest w szkole (dotyczy tylko zawodu mechanik pojazdów samochodowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 i w latach późniejszych) lub na kursach dokształcających (dotyczy wszystkich pozostałych zawodów).
 3. Praktyczna nauka zawodu jest przedmiotem obowiązkowym, jej zaliczenie jest warunkiem promocji do klasy następnej i ukończenia szkoły.
 4. Zajęcia praktyczne odbywają się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą.
 5. Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy trwa w klasach I - dwa dni w tygodniu, w klasach II – trzy dni w tygodniu, a w klasach III – cztery dni w  tygodniu.
 6. W przypadku zawodu mechanik pojazdów samochodowych, praktyczna nauka zawodu u pracodawcy trwa w klasach I – dwa dni w tygodniu, w klasach II – dwa dni w tygodniu, w klasach III – trzy dni w tygodniu. (dotyczy tylko zawodu mechanik pojazdów samochodowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 i w latach późniejszych)
 7. Pracodawcy mogą podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu z osobą niemającą 15 lat, a która ukończyła szkołę podstawową.
 8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa o praktyczną naukę zawodu podpisywana jest miedzy pracownikiem a pracodawcą na okres 36 miesięcy.
 9. Kopię umowy pracownik młodociany dostarcza najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego do kierownika szkolenia praktycznego i jest ona przechowywana w dokumentacji ucznia przez cały okres nauki w Szkole.
 10. W przypadku nie uzyskania przez młodocianego promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończenia przez niego Szkoły, pracodawca na wniosek młodocianego albo izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas nauki zawodu , nie więcej jednak niż o 12 miesięcy w celu dokończenia nauki w Szkole. W innych uzasadnionych przypadkach np. zdarzenie losowe nie więcej niż o 6 miesięcy.
 11. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:
 1. niewypełniania przez ucznia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku  dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa pracodawcy;
 3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 4. stwierdzenia nieprzydatności ucznia do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.
 1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę uczeń niezwłocznie zgłasza się do kierownika szkolenia praktycznego w szkole i przekazuje do dokumentacji szkolnej świadectwo pracy.
 2. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło z winy ucznia, kierownik szkolenia praktycznego pomaga uczniowi znaleźć nowego pracodawcę i miejsce odbywania praktyk. W pozostałych przypadkach nowe miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu ma obowiązek znaleźć sam uczeń.
 3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, np. likwidacja placówki, rażące naruszenie przez pracodawcę postanowień Kodeksu Pracy, uczeń może zwrócić się do kierownika szkolenia praktycznego o zmianę miejsca odbywania zajęć praktycznych. Prośba o zmianę miejsca odbywania praktyk musi być w formie pisemnej skierowana do Dyrektora Szkoły.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę następuje:
 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 4. z upływem czasu, na który była zawarta.
 1. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego po uprzednim sprawdzeniu jego wiadomości i umiejętności przez nowego pracodawcę.
 2. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z nowym pracodawcą uczeń powinien podpisać w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie ucznia, jest podstawą do podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów z powodu  braku możliwości realizowania programu zajęć praktycznych.

 

 

Rozdział 3

Przebieg nauki zawodu

 

 

 1. Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w Branżowej Szkole I  Stopnia w Żukowie.
 2. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że  w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
 4. Uczniowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
 5. Zajęcia praktyczne uczniów są prowadzone indywidualnie lub grupowo. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.
 6. Przebieg realizacji programu zajęć praktycznych podlega udokumentowaniu w dzienniku praktyki zawodowej.
 7. Uczeń w pierwszym dniu nauki otrzymuje dzienniczek praktycznej nauki zawodu. Dokonuje w nim systematycznego zapisu przebiegu zajęć praktycznych. Dzienniczek sprawdzany jest nie mniej niż dwa razy do roku przez kierownika szkolenia praktycznego.
 8. Przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu pracodawca zobowiązany jest do zapoznania młodocianego pracownika z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, z obowiązującym w danej firmie regulaminem pracy oraz przeszkoleniem go na stanowisku pracy.
 9. Uczeń podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim na które kierowany jest przez pracodawcę. Koszty badań lekarskich pokrywa kierujący na badania. W zawodach branży spożywczej uczeń ma obowiązek wykonania badań sanitarno- epidemiologicznych również na koszt pracodawcy.
 10. Uczeń w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu zobowiązany jest w szczególności :
 1. uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce;
 2. przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych w miejscu odbywania zajęć praktycznych;
 3. przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 4. usprawiedliwiania nieobecności;
 5. odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy;
 6. stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna praktyki oraz pracownika, któremu bezpośrednio podlega;
 7. sumiennie wykonywać wyznaczoną pracę, utrzymywać stanowisko w należytym porządku i czystości, szanować powierzony mu sprzęt, urządzenia i narzędzia;
 8. każdy wypadek natychmiast zgłaszać bezpośrednio przełożonemu; dotyczy to również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi;
 9. ponosić odpowiedzialność materialną za zgubienie, uszkodzenie, względnie zniszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi i urządzeń ze swojej winy.
 1. Pracodawca zatrudniający ucznia lub inny podmiot przeprowadzający zajęcia praktyczne zobowiązany jest w szczególności :
 1. szkolić pracownika młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, na podstawie podpisanej umowy o pracę;
 2. wyznaczyć instruktora praktycznej nauki zawodu, posiadającego wymagane kwalifikacje:
 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, potwierdzony wydanym zaświadczeniem oraz

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

a) zapewnić warunki materialne odpowiednie dla realizacji programu zajęć praktycznych, a w szczególności stanowiska wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) udostępnić pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

c) zabezpieczyć nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

d) umożliwić dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

e) zapoznać uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

f) wyznaczyć opiekunów zajęć praktycznych;

g) nadzorować przebieg praktycznej nauki zawodu;

h) w razie wypadku podczas zajęć praktycznych sporządzać dokumentację powypadkową;

i) informować Szkołę o rażącym naruszaniu obowiązujących wewnątrzzakładowych regulaminów i procedur w zakresie dotyczącym uczniów i nauczycieli;

j) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

k) umożliwić uczniowi regularne uczęszczanie na naukę w Szkole i kursy dokształcające.

 

 

Rozdział 4

Egzaminy zawodowe

 

 1. Uczniowie przyjęci do Branżowej Szkoły I Stopnia w Żukowie po zakończeniu w niej nauki mają obowiązek przystąpienia do egzaminów czeladniczych lub odpowiednio do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego jest także jednym z warunków uzyskania świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Żukowie.

 1. Jeżeli uczeń ma status pracownika młodocianego koszty egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie, pokrywa pracodawca.

 

 

Rozdział 5

Zasady oceniania

 

 1. Zajęcia praktyczne podlegają ocenie po pierwszym semestrze i na zakończenie danego roku szkolnego.
 2. Podczas wystawiania oceny pracodawca powinien brać pod uwagę postawę ucznia zapisaną w regulaminie praktycznej nauki zawodu.
 3. Ostateczna ocena z zajęć praktycznych wystawiana jest przez pracodawcę i wpisywana przez niego do karty oceny praktycznej nauki zawodu.
 4. Uczeń ma obowiązek dostarczyć uzupełniony dzienniczek oraz kartę oceny praktycznej nauki zawodu do kierownika szkolenia praktycznego we wskazanym terminie.
 5. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba ucznia) kierownik szkolenia praktycznego na podstawie odbytych zajęć praktycznych, ustala ocenę po uprzedniej rozmowie z pracodawcą.
 6. Niedostarczenie dzienniczka praktycznej nauki zawodu z wystawioną oceną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z nieklasyfikacją ucznia z zajęć praktycznych.
 7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną roczną z zajęć praktycznych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej .
 8. Uczeń może ubiegać się o egzamin poprawkowy na zasadach zapisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Szkoły Branżowej I Stopnia w Żukowie. Egzamin poprawkowy przeprowadza pracodawca we współpracy ze Szkołą.
 9. Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć praktycznych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach praktycznej nauki zawodu, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

 

 

Rozdział 6

Nieobecności

 

 1. W przypadku nagłej choroby uczeń powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Nieobecność spowodowaną chorobą pracownik młodociany niezwłocznie usprawiedliwia przesyłanym przez lekarza drukiem elektronicznym L4.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktycznej nauce zawodu jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

 

 

Rozdział 7

Zasady wynagrodzenia

 

 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych przez przepisy szczególne, chyba że umowa z pracodawcą przewiduje zasady korzystniejsze dla młodocianego.
 2. Minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynoszą:
 • w klasie I - 5 %
 • w klasie II - 6%
 • w klasie III - 7%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

 

Rozdział 8

Urlopy wypoczynkowe

 

 1. W przypadku pracownika młodocianego czas urlopu określany jest przez przepisy Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze:
 1. młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych;
 2. z upływem roku pracy młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych;
 3. w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
 1. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi młodocianemu urlopu podczas ferii szkolnych.
 2. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

 

 1. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

 

UWAGA!

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Komunikat MEN - czytaj więcej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

Komunikat z dnia 23.10.2020 roku

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

 

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Komunikat na stronie MEN  

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

 

W związku z podpisaniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Dziennik Ustaw, Dz.U.2020.568, art.15f

 

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap