668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

został objęty wsparciem w ramach projektu pt.:

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki

poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe

w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”,

na który Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

 

 

 

 

Oś Priorytetowa: 3 Edukacja

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinasowanie: 90% (środki: 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS, 5% krajowy wkład publiczny – budżet państwa)

Wkład własny: 10%

Okres realizacji: 01.12.2016 r. do 30.04.2023 r.

Wartość: 4 105 201,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  3 694 680,90 zł

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego dwóch placówek szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kartuski: ZSZiO w Żukowie oraz ZST w Kartuzach w branżach kluczowych dla subregionalnego i regionalnego rynku pracy, takich jak: Transport, logistyka i motoryzacja, Budownictwo, a także Energetyka i Ekoenergetyka. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Kartuskim.

Wsparciem objętych zostanie 655 uczniów (ZSZiO Żukowo: 215, ZST Kartuzy: 440)  oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego (ZSZiO Żukowo: 7, ZST Kartuzy: 13).

 

 

Branża Transport, logistyka i motoryzacja w obszarze transport i logistyka (ZSZiO Żukowo):

 

Uczniowie - wsparcie obejmuje w szczególności:

  • staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową;
  • kursy z zakresu: obsługi wózków widłowych; obsługi programu magazynowego typu Lomag; prawa jazdy kat. B; kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kat. C; obsługi podnośników HDS; obsługi suwnic; kursów: cumowniczy portowy, lukowy, hakowy, chwytakowy;
  • zajęcia z języka angielskiego zawodowego w logistyce, w portach i terminalach, w transporcie kolejowym, w transporcie drogowym, a także z zakresu obsługi podróżnych na kolei.
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego: grupowe i indywidualne.

 

Nauczyciele kształcenia zawodowego - wsparcie obejmuje w szczególności:

  • staże realizowane u pracodawców;
  • studia podyplomowe: obsługa ruchu lotniczego, transport drogowy;
  • kursy lub szkolenia doskonalące, m.in. z zakresu: efektywnej logistyki, bezpiecznego łańcucha dostaw – etyki logistycznej w praktyce; Międzynarodowych Reguł Handlu (Incoterms 2010); przewozów kontenerowych i drobnicowych – spedycji i transportu morskiego; organizacji transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa; „Prowadzenia ruchu pociągów oraz automatyki kolejowej”; „Sterowania ruchem kolejowym”; „Prowadzenia ruchu pociągów”.

 

Ponadto w ramach projektu realizowane będzie doradztwo zawodowe dla uczniów – zajęcia grupowe i indywidualne. Zatrudniony zostanie również Powiatowy Konsultant Doradca, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie Powiatowego Systemu doradztwa dla branż kluczowych objętych projektem, m.in.: inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe; badanie struktury rynku pracy; inicjowanie  i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego o zasięgu powiatowym.

 

 

Plakat

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap