668 213 866 | 58 681 85 12         sekretariat@zsziozukowo.pl

ZSZIO Strona główna Historia szkoły 70-lecie szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Doradca zawodowy Biblioteka Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt RODO Deklaracja dostępności Rekrutacja 2024/2025 Informacje dla kandydata Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Terminy konsultacji Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Strefa uczniów Plan lekcji Zastępstwa Godziny zajęć Dziennik Wykaz podręczników Opieka zdrowotna nad uczniami Matura Egzamin zawodowy Praktyki zawodowe Pracodawcy Oferty pracy od pracodawców Praktyki w Technikum Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I stopnia Kursy Umiejętności Zawodowych Oprogramowanie branżowe Partnerzy Firmy partnerskie Uczelnie wyższe Innowacje Pedagogiczne Klasy mundurowe - Obrona Terytorialna Klasy mundurowe - Straż Graniczna Aktywności uczniów Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne Wolontariat Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Projekty ERASMUS+ KA210 Mind Your Future, Be Food Aware ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ERASMUS+ Edukacja Szkolna ERASMUS+ POWER VET 2018-2020 ERASMUS+ POWER VET 2016-2018 Przez sport do wojska Złote Szkoły NBP Lekcje z ZUS Twoje dane – twoja sprawa Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://zsziozukowo.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana duża ilość zdjęć,

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Darul a.darul@zsziozukowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu    668 213 866  lub 58 681 85 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5. W budynku znajduje się Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Budynek szkoły ma cztery kondygnacje. Szkoła posiada cztery wejścia.

  1. Wejście główne znajdujące się przy ul Gdyńskiej 5 - od strony posesji szkolnej, aby wejść do budynku szkoły trzeba pokonać jeden schodek.
  2. Drugie wejście do szkoły jest od strony parkingu przez windę,  jest to wejście dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych.
  3. Trzecie wejście do szkoły znajduje się od strony boiska przy sali gimnastycznej, jest to wejście dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych.
  4. Czwarte wejście do szkoły znajduje się od strony boiska, aby wejść do budynku szkoły trzeba pokonać dwa schodki.

Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych w postaci windy oraz toalet. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (oprócz przycisków w windzie) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap